Návrh poslancov Národnej rady SR Igora Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686)

k zákonu ako celku  Z pohľadu Klubu 500 je predložený návrh nesystémovým opatrením, ktorého cieľom je účelovo zvýšiť príjmy obcí v súvislosti s výstavbou na ich území na úkor stavebníkov. V tejto súvislosti Klub 500 upozorňuje na skutočnosť, že príjmami obcí je daň z nehnuteľností (a iné poplatky), ktorých výšku si obec stanovuje sama VZN. … Pokračovať

Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania  Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania. Návrh zákona má riešiť podporu, rozvoj a udeľovanie dotácií malým a stredným podnikom. Klub 500 nespochybňuje a nikdy nespochybňoval dôležitosť malého a stredného podnikania na Slovensku, dovoľujeme si však upozorniť že hospodársky priestor na Slovensku je jeden, malý a väzbový. … Pokračovať

Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky

Klub 500 pozitívne vníma snahy vlády Slovenskej republiky o nastavenie podmienok tvorby zákonov tak, aby boli prehľadné, jasné a zrozumiteľné pre všetkých adresátov právnych noriem. Pozitívne vnímame aj vyhodnocovanie dopadov vplyvov predpisov na jednotlivé oblasti spoločenského života. Napriek tomu si Klub 500 uplatnil v rámci medzirezortného pripomienkového konanie niektoré pripomienky a výhrady tak, aby sa … Pokračovať

Návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nový návrh zákona o športe si kladie za cieľ normatívne regulovať právne vzťahy v športe, pri zdôraznení jeho sociálnych, ekonomických, regeneračných a zdravotných vlastností. Základnou zásadou nového zákona o športe má byť presadenie „dobrej správy v športe“, ktorá má vytvoriť kvalitatívne minimum na procesy správy a riadenia konkrétnych športov športovými organizáciami. Súčasne má návrh zákona reflektovať autonómiu športovej obce ako aj … Pokračovať

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Obchodného zákonníka, ktorá vytvára formu tzv. jednoduchej akciovej spoločnosti. Klub 500 si uplatnil 2 zásadné pripomienky, nakoľko sme presvedčení že výška základného imanie nie je pálčivý a zásadný problém pri vytváraní spoločnosti a zároveň sme presvedčení, že názov j.a.s ( odvodený od názvu akciová spoločnosť) je z … Pokračovať

Návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

  V súčasnom znení Zákona o audítoroch (540/2007 Z.z.) sú subjekty verejného záujmu definované popri emitentoch cenných papierov, finančných inštitúciach (napr. banky, poisťovne, ich pobočky, správcovské spoločnosti, atď), NBS, EXIM Banke, BCPB, CDCP, ŽSR aj veľké obchodné spoločnosti (ca. 80), ktoré zostavujú IFRS individuálnu účtovnú závierku.   Na audítorov subjektov verejného záujmu (SVZ) sú už v súčasnosti kladené … Pokračovať

Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky

   Všeobecne Klub 500 navrhuje materiál zostručniť, nakoľko sme presvedčení, že v strategickom materiáli nie je potrebný takýto rozsah teoretickej časti. Str. 3 druhý odsek  Navrhujeme zmeniť nasledovne „Stratégia inteligentnej špecializácie SR na roky 2014-2020“ Zdôvodnenie: Akčný plán nebol doposiaľ schválený a jeho znenie – „upravené“ je predmetom rokovaní – kvôli značnému množstvu rozporov. Str. … Pokračovať

Rekodifikácia civilného procesu

Klub 500 PPP vznesené pripomienky CSP V Národnej rade Slovenskej republiky boli 21.5.2015 schválené Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Klub 500 už od štádia predložených legislatívnych zámerov namietal protiústavnosť predkladaných právnych noriem. Máme na mysli najmä: Umožnenie rozhodovania bez pojednávaní v širšom rozsahu ako je to dovolené podľa platnej právnej úpravy (zásada … Pokračovať

Návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 9  Klub 500 navrhuje na konci doplniť nové písmeno h), ktoré znie: „h) konsolidované znenie zákona s doplneným a zvýrazneným návrhom novely iným typom písmom.“ Sme presvedčení, že takáto forma zvýraznenia novely sprehľadní, uľahčí a zjednoduší prácu odbornej verejnosti pri posudzovaní navrhovaných zmien. Dovoľujeme si poznamenať, že takáto forma zmien v konsolidovanom znení zákona … Pokračovať