Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Obchodného zákonníka, ktorá vytvára formu tzv. jednoduchej akciovej spoločnosti.

Klub 500 si uplatnil 2 zásadné pripomienky, nakoľko sme presvedčení že výška základného imanie nie je pálčivý a zásadný problém pri vytváraní spoločnosti a zároveň sme presvedčení, že názov j.a.s ( odvodený od názvu akciová spoločnosť) je z pohľadu povedomia ľudí chápaný ako akciová spoločnosť a teda silne kapitálová spoločnosť.

základné imanie  

Klub 500 nesúhlasí so stanoveným minimálnym imaním pri j.a.s. vo výške 1 eura. Sme presvedčení, že výška základného imania nie je to, čo bráni pri vytváraní nových spoločností. Navrhujeme predkladateľovi predložiť analýzu aplikovania 1 eurových spoločností a jej právnej úpravy v ČR a až na základe relevantných záverov aplikácie tejto úpravy v ČR zvážiť jej zavedenie v navrhovanom znení.

názov j.a.s. 

Klub 500 navrhuje zvážiť názov jednoduchá akciová spoločnosť pri vytváraní tzv. startup firiem, pretože kapitál povinný na vklad tvorí akýsi vankúš ochrany spoločnosti, na čo upozorňuje aj minister spravodlivosti v materiáli Akčný plán na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu. Návrh Klubu 500 je vytvoriť osobitnú formu spoločnosti, napr. pod názvom „start-up firma“, kde bude prostredníctvom jednotlivých ustanovení upravený presný proces vzniku, zmeny, zániku a výmaz spoločnosti z registra právnických osôb. Zároveň v záujme predchádzania tvorby tzv. bublín spoločností navrhujeme vytvorenie takejto spoločnosti na presne stanovený čas s tým, že po uplynutí času sa preverí existencia a fungovanie spoločnosti, prípadne jej ďalšia právna forma.