Klub 500 sa dlhodobo aktívne zapája do medzirezortného pripomienkového konania. Predkladá mnohé zásadné pripomienky k návrhom legislatívnych predpisov aj iných materiálov, o ktorých následne rokuje so zástupcami ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Cieľom Klubu 500 v tejto oblasti je poskytnúť vysoko odborný pohľad na mnohé témy, aby prijímaná legislatíva nepôsobila škodlivo na kvalitu podnikateľského prostredia Slovenskej republiky, ale naopak, aby sa zbytočné legislatívne prekážky postupne nahrádzali zmysluplnými pravidlami.

Pripomienky Klubu 500 vznesené v medzirezortnom pripomienkovom konaní nájdete na internetovej stránke „e-legislatíva / Vyhľadávanie pripomienok /,  prejdite na Rozšírené vyhľadávanie a následne na Pripomienkujúci subjekt: Klub 500