Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (zákon o štátnej pomoci)

všeobecne  Klub 500 navrhuje zvážiť výšku štátnej pomoci, od ktorej bude povinnosť zverejňovať štátnu pomoc v registri. §2 a §6  Klub 500 navrhuje zlúčiť tieto paragrafy do jedného a presne definovať pojmy ako poskytovateľ, príjemca, právny úkon. Zároveň sme presvedčený, že z hľadiska legislatívneho jazyka je §2 iba definícia legislatívnych skratiek a nie definícia pojmov. … Pokračovať

Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 – 2016

všeobecne  Klub 500 považuje verziu Akčného pánu predloženého na medzirezortné pripomienkové konanie za neprijateľnú, v rozpore so samotnou RIS3 a žiada jej stiahnutie a zásadné prepracovanie. Príprava AP prebiehala systémom, ktorý zásadným spôsobom poprel princíp partnerstva ktorý EK vyžaduje a ktorý bol samotnou EK ocenený pri príprave slovenskej stratégie RIS3. Klub 500 konštatuje, že príprava … Pokračovať

Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike

Ministerstvá školstva, vedy výskumu a športu, financií a hospodárstva predložili do pripomienkového konania návrh koncepcie podpory startupov, ktoré spočíva v návrhu na realizáciu  opatrení na podporu startupov. Klub 500 si vo vzťahu k predloženému materiálu uplatnil tieto pripomienky Všeobecne  Klub 500 konštatuje, že materiál je v rozpore so schválenou Stratégiou inteligentnej špecializácie schválenej Vládou SR v časti inštitucionálneho … Pokračovať

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorého hlavným cieľom je odbúranie legislatívnych bariér brániacich uvádzaniu nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky, a predmetným návrhom sa toto vydávanie rozširuje aj na obchodníkov s cennými papiermi, zavedenie úplného členského princípu … Pokračovať

Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predložilo ešte v minulom roku do medzirezortného pripomienkového konania nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorého hlavným cieľom je pripraviť novú komplexnú právnu úpravu celej problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. Súčasťou právnej úpravy nového zákona je aj zavedenie prvkov duálneho vzdelávania do systému odborného vzdelávania a prípravy, čo si vyžaduje vytvorenie … Pokračovať

Pripomienky k návrhu novely zákona o investičnej pomoci

VŠEOBECNE: Klub 500 nesúhlasí s filozofiou zrušenia možnosti podpory udržania pracovných miest formou investičnej pomoci a stanovením podmienky pre minimálny 20 % rast počtu pracovných miest a 20% rast objemu výroby. Sme presvedčení a prax ukazuje, že v súčasnosti Slovenská republika nie je významným investičným cieľom pre nové investície. Navyše v súčasná doba je charakteristická … Pokračovať