Návrh zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

V súčasnom znení Zákona o audítoroch (540/2007 Z.z.) sú subjekty verejného záujmu definované popri emitentoch cenných papierov, finančných inštitúciach (napr. banky, poisťovne, ich pobočky, správcovské spoločnosti, atď), NBS, EXIM Banke, BCPB, CDCP, ŽSR aj veľké obchodné spoločnosti (ca. 80), ktoré zostavujú IFRS individuálnu účtovnú závierku.

 

Na audítorov subjektov verejného záujmu (SVZ) sú už v súčasnosti kladené prísnejšie požiadavky (najmä rotácia kľúčového audítorského partnera každých max. 5 rokov, nezávislosť) ako na audítorov ostatných účtovných jednotiek. SVZ, ktorými sú veľké obchodné spoločnosti, sú v zmysle Zákona povinné uhrádzať Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (UDVA alebo Úrad) ročné príspevky vo výške 0,01% z hodnoty základného imania, max. však 6 640 EUR.

 

V júni 2014 bola schválená Smernica 2014/56/EÚ zo 16.4.2014 ktorou bola zmenená smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, a bolo tiež prijaté nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) čl. 537/2014 zo 16.4.2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu.

V súvislosti s novelou zákona si Klub 500 v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnil tieto zásadné pripomienky:

§2 ods. 18  

Klub 500 navrhuje vypustiť z §2 ods. 18 veľké obchodné spoločnosti, ktoré sú následne definované veľkostnými kritériami písm. a)-c) ako alternatívu Klub 500 navrhuje ako subjekty verejného záujmu definovať len obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.

Zdôvodnenie: Členské štáty sú povinné definovať ako SVZ emitentov CP, banky a poisťovne, ale nie sú povinné ísť nad rámec tejto definície a zahrnúť tam aj iné subjekty, a teda ani veľké obchodné spoločnosti. Zahrnutie veľkých obchodných spoločností do definície SVZ podľa návrhu Zákona predstavuje ďalšie zvýšenie administratívnej záťaže pre tieto subjekty nad rámec ich súčasných povinností ako aj ich dodatočné náklady v porovnaní s obdobnými spoločnosťami v iných členských štátoch EU. Nová povinnosť audítora vypracovať rozšírenú správu audítora a uviesť v nej aj (často) senzitívne informácie nebude prispievať ku zvýšeniu konkurencieschopnosti veľkých obchodných spoločností. Rozsah činností Úradu sa oproti navrhovanému stavu zjednoduší, t.j. eliminuje sa budúca povinnosť Úradu dohliadať na veľké obchodné spoločnosti, fungovanie ich výborov pre audit, výber audítora a pod.

§67 ods. 3  

naďalej zachovať požiadavku súčasného Zákona o audite aj v návrhu Zákona (par 67 ods. 3 písm. e) – uhrádzať ročné príspevky vo výške 6 640 eur (resp. 6 000 eur) Úradu – aj pre veľké obchodné spoločnosti, hoci už nebudú definované ako subjekty verejného záujmu.

Zdôvodnenie: Zachovanie povinnosti uhrádzať ročné príspevky vo výške 6.000 eur veľkými obchodnými spoločnosťami Úradu nepredstavuje zmenu súčasného stavu pre dané subjekty ani pre Úrad. Väčšina (ca. 90%) veľkých obchodných spoločností, ktoré sú aktuálne navrhované ako SVZ, sú dcérskymi spoločnosťami nadnárodných skupín v členských štátoch EU, ktoré predstavujú najväčších investorov v SR. Podľa predbežných informácii takéto členské štáty napr. Nemecko, Rakúsko, UK, Taliansko, Česká republika neuvažujú o rozšírení definície SVZ nad povinné minimum (emitentov CP, banky, poisťovne), a teda ani o veľké obchodné spoločnosti. Zavedenie definície SVZ pre takéto subjekty v SR by znamenalo rozšírenú spätnú reguláciu aj na materské spoločnosti v rámci EU a ich dcérske spoločnosti (napr. v oblasti poskytovania neaudítorských služieb).