Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

úloha č. 18 z Uznesenia 693/2012 

Klub 500 nesúhlasí so zrušením úlohy vyplývajúcej z uznesenia č. 693/2012 číslo úlohy 18, znenie úlohy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Klub 500 považuje tvrdenie predkladateľa o tom, že „Akčný plán, ktorý mal byť podkladom pre komplexnú novelu zákona, však zatiaľ napriek snahe predkladateľov nie je schválený“ za neprijateľný. Práve Rada vlády SR, ktorá rokovala o znení Akčného plánu RIS 3 uznesením rozhodla o jeho dopracovaní. Aj napriek Uzneseniu vlády SR Ministerstvo školstva aj Ministerstvo hospodárstva predložilo úplne nové znenie Akčného plánu, ktorý výrazne mení filozofiu schválenej Stratégie SR, čo považujeme za neprijateľné. Máme za to, že ak by bolo naplnené schválené Uznesenie Vlády SR a prejavená snaha oboch ministerstiev na prijatí Akčného plánu S3 a jeho znenie prijaté v súlade so Stratégiou, bol by Akčný plán k dnešnému dňu schválený. Klub 500 zároveň nesúhlasí s tvrdením predkladateľa, že „V rámci procesu prípravy akčného plánu RIS3 vyplynulo, že nie je potrebné vykonávať tak zásadné zmeny v legislatíve v oblasti výskumu a vývoja ako sa pôvodne očakávalo a očakávané prvé zmeny v systéme výskumu a vývoja podľa RIS3 SK je možné realizovať s využitím súčasnej platnej legislatívy.“ Práve práce na príprave Inteligentnej špecializácie a príprave Akčného plánu preukázali, že sú potrebné zásadné zmeny v oblasti vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Je plne v súlade s výhradami Európskej Komisie, ktorá SR vytýka fragmentovaný systém riadenia, chýbajúci systém hodnotenia.

úloha č. 18 z Uznesenia 693/2012 

Klub 500 navrhuje, aby Vláda SR uznesenie č. 693/2012 číslo úlohy 18 nezrušila, ale aby ministerstvo zaviazala k plneniu predmetného uznesenia. Klub 500 ďalej navrhuje, aby bol prípravou a predložením Akčného plánu S3 zaviazaný a poverený Úrad vlády SR ako nadrezortný orgán tak ako tomu bolo pri príprave Stratégie Inteligentnej špecializácie. Z pohľadu Klubu 500 môže byť jediným zodpovedným a koordinovaným spracovateľom materiálu nadrezortný orgán, ktorý dáva záruku predloženého materiálu, ktorý bude vo svojej podstate predstavovať kompromis všetkých zúčastnených strán. (Tak ako tomu bolo pri príprave a schvaľovaní Stratégie Inteligentnej špecializácie).

úloha č. 3 z Uznesenia 696/2013 /úloha III/ 

Klub 500 nesúhlasí so zrušením úlohy vyplývajúcej z uznesenia č. 693/2013 číslo úlohy 3, znenie úlohy:Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov . Klub 500 považuje tvrdenie predkladateľa o tom, že „Akčný plán, ktorý mal byť podkladom pre komplexnú novelu zákona, však zatiaľ napriek snahe predkladateľov nie je schválený“ za neprijateľný. Práve Rada vlády SR, ktorá rokovala o znení Akčného plánu RIS 3 uznesením rozhodla o jeho dopracovaní. Aj napriek Uzneseniu vlády SR Ministerstvo školstva aj Ministerstvo hospodárstva predložilo úplne nové znenie Akčného plánu, ktorý výrazne mení filozofiu schválenej Stratégie SR, čo považujeme za neprijateľné. Máme za to, že ak by bolo naplnené schválené Uznesenie Vlády SR a prejavená snaha oboch ministerstiev na prijatí Akčného plánu S3 a jeho znenie prijaté v súlade so Stratégiou, bol by Akčný plán k dnešnému dňu schválený. Klub 500 zároveň nesúhlasí s tvrdením predkladateľa, že „V rámci procesu prípravy akčného plánu RIS3 vyplynulo, že nie je potrebné vykonávať tak zásadné zmeny v legislatíve v oblasti výskumu a vývoja ako sa pôvodne očakávalo a očakávané prvé zmeny v systéme výskumu a vývoja podľa RIS3 SK je možné realizovať s využitím súčasnej platnej legislatívy.“ Práve práce na príprave Inteligentnej špecializácie a príprave Akčného plánu preukázali, že sú potrebné zásadné zmeny v oblasti vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Je plne v súlade s výhradami Európskej Komisie, ktorá SR vytýka fragmentovaný systém riadenia, chýbajúci systém hodnotenia.

úloha č. 3 z Uznesenia 696/2013 /úloha III/ 

Klub 500 navrhuje, aby Vláda SR uznesenie č. 693/2013 číslo úlohy 3 nezrušila, ale aby ministerstvo zaviazala k plneniu predmetného uznesenia. Klub 500 ďalej navrhuje, aby bol prípravou a predložením Akčného plánu S3 zaviazaný a poverený Úrad vlády SR ako nadrezortný orgán tak ako tomu bolo pri príprave Stratégie Inteligentnej špecializácie. Z pohľadu Klubu 500 môže byť jediným zodpovedným a koordinovaným spracovateľom materiálu nadrezortný orgán, ktorý dáva záruku predloženého materiálu, ktorý bude vo svojej podstate predstavovať kompromis všetkých zúčastnených strán. (Tak ako tomu bolo pri príprave a schvaľovaní Stratégie Inteligentnej špecializácie).

Úloha č. 6 z uznesenia č. 629/2014 /úloha IV/ 

Klub 500 nesúhlasí so zrušením úlohy vyplývajúcej z uznesenia č. 629/2014 číslo úlohy 6 pre Ministerstvo spravodlivosti , znenie úlohy:Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona c. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov . Klub 500 považuje tvrdenie predkladateľa o tom, že „Akčný plán, ktorý mal byť podkladom pre komplexnú novelu zákona, však zatiaľ napriek snahe predkladateľov nie je schválený“ za neprijateľný. Práve Rada vlády SR, ktorá rokovala o znení Akčného plánu RIS 3 uznesením rozhodla o jeho dopracovaní. Aj napriek Uzneseniu vlády SR Ministerstvo školstva aj Ministerstvo hospodárstva predložilo úplne nové znenie Akčného plánu, ktorý výrazne mení filozofiu schválenej Stratégie SR, čo považujeme za neprijateľné. Máme za to, že ak by bolo naplnené schválené Uznesenie Vlády SR a prejavená snaha oboch ministerstiev na prijatí Akčného plánu S3 a jeho znenie prijaté v súlade so Stratégiou, bol by Akčný plán k dnešnému dňu schválený. Klub 500 zároveň nesúhlasí s tvrdením predkladateľa, že „V rámci procesu prípravy akčného plánu RIS3 vyplynulo, že nie je potrebné vykonávať tak zásadné zmeny v legislatíve v oblasti výskumu a vývoja ako sa pôvodne očakávalo a očakávané prvé zmeny v systéme výskumu a vývoja podľa RIS3 SK je možné realizovať s využitím súčasnej platnej legislatívy.“ Práve práce na príprave Inteligentnej špecializácie a príprave Akčného plánu preukázali, že sú potrebné zásadné zmeny v oblasti vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Je plne v súlade s výhradami Európskej Komisie, ktorá SR vytýka fragmentovaný systém riadenia, chýbajúci systém hodnotenia.

Úloha č. 6 z uznesenia č. 629/2014 /úloha IV/ 

Klub 500 navrhuje, aby Vláda SR uznesenie č. 629/2014 číslo úlohy 6 pre Ministerstvo spravodlivosti nezrušila, ale aby ministerstvo zaviazala k plneniu predmetného uznesenia. Klub 500 ďalej navrhuje, aby bol prípravou a predložením Akčného plánu S3 zaviazaný a poverený Úrad vlády SR ako nadrezortný orgán tak ako tomu bolo pri príprave Stratégie Inteligentnej špecializácie. Z pohľadu Klubu 500 môže byť jediným zodpovedným a koordinovaným spracovateľom materiálu nadrezortný orgán, ktorý dáva záruku predloženého materiálu, ktorý bude vo svojej podstate predstavovať kompromis všetkých zúčastnených strán. (Tak ako tomu bolo pri príprave a schvaľovaní Stratégie Inteligentnej špecializácie).