Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky

 

 Všeobecne

Klub 500 navrhuje materiál zostručniť, nakoľko sme presvedčení, že v strategickom materiáli nie je potrebný takýto rozsah teoretickej časti.

Str. 3 druhý odsek 

Navrhujeme zmeniť nasledovne „Stratégia inteligentnej špecializácie SR na roky 2014-2020“

Zdôvodnenie:

Akčný plán nebol doposiaľ schválený a jeho znenie – „upravené“ je predmetom rokovaní – kvôli značnému množstvu rozporov.

Str. 17 Výkonnosti slovenského hospodárstva a ekonomiky 

Navrhujeme zmeniť znenie nasledovne:

“ Orientácia aj na výrobu automobilov s alternatívnym pohonom a najmä elektromobilov a s tým súvisiace služby prispieva k zabezpečeniu udržateľného hospodárskeho rastu.“

Zdôvodnenie:

Pôvodné znenie vyznievalo tak, ako keby SR mala opustiť výrobu klasických motorových vozidiel“

Str. 18 tabuľka 

Cieľ zlepšenia energetickej bezpečnosti nie je v materiáli podložený, cieľ nie je dokázateľný.

Str. 19 elektromobilita ako doprava založená na využívaní doma vyrobenej elektrickej energie má makroekonomické prínosy 

Klub 500 považuje dané tvrdenie vzhľadom na liberalizovaný trh EÚ za neplatné.

Str. 21 posledný odsek 

Navrhujeme doplniť, či uvedené zvýšenie je vďaka produkcii elektromobilov.

Str. 22 prvý odsek  

Tvrdenie nie je z nášho pohľadu pravdivé, nakoľko rastom elektromobility ako takej rastie potreba výroby elektriny z menovaných zdrojov.

Str. 22 druhý odsek  

Uvedené štatistiky hovoria o všetkých alternatívnych palivách (LPG, LNG, CNG, elektro, biopalivá, vodík) a potenciáli ich úspor, navrhujeme vyčísliť potenciál LEN elektromobility, keďže stratégia pojednáva o nej. V záujme korektnosti prístupu by bolo vhodné doplniť aj vyčíslenie dopadu zvýšenej potreby výroby elektriny z vyššieuvedených zdrojov.

Str. 22 3.1.3. prvá veta 

navrhujeme jasne preformulovať.

Str. 30 Rozvoj elektromobility bude pôsobiť jednoznačne stimulujúco na rozvoj domáceho vedecko-výskumného potenciálu 

Klub 500 považuje túto vetu za všeobecné tvrdenie, skôr želanie.

Str. 31 úpravy v oblasti vzdelávania 

Súhlasíme všeobecne s potrebou úpravy vzdlávacieho procesu pre potreby praxe. V konkrétnom znení by sme očakávali vyjadrenia zástupcov slovenských automobiliek o načasovaní potreby zmeny nastavenia vo vzťahu k elektromobilite, prípadne o potrebe akreditovaného študijného odboru zameraného na elektromobilitu.

Str. 34 Štandardný scenár k roku 2020 

uvedené znamená ročný prírastok takmer 2.000 automobilov. Klub 500 navrhuje predpoklad podložiť.

Str. 37 Národná sieť nabíjacích centier 

pri medializovanom počte eletromobilov z r. 2014 na Slovensku „úrady registrujú 38 čisto elektrických vozidiel a 131 plug-in hybridov“ si myslíme že je predčasné hovoriť o vybudovaní Národnej siete nabíjacích staníc. Z pohľadu Klubu 500 by mala koncepcia stanoviť optimálnu sieť z hľadiska jej rozmiestnenia a jednotlivé míľniky jej následného budovania, s jasným zmapovaním existujúcej infraštruktúry. http://energia.dennikn.sk/tema/elektrina-a-elektromobilita/po-svete-jazdi-400-tisic-elektromobilov/12882/?infoservis=953

Uvedené je aj v súlade so zmienenou Smernicou EK, ktorá zaväzuje členské štáty “ Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa verejne prístupné nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá budovali s dostatočným pokrytím, čo umožní premávku elektrických vozidiel minimálne v rámci mestských/prímestských aglomerácií a iných husto osídlených oblastí a v prípade potreby v sieťach určených členskými štátmi.“ Sme presvedčení, že nie je cieľom koncepcie vybudovať extenzívnu sieť, ktorá nebude využitá.

Str. 38 Spôsoby nabíjania batérií elektrických vozidiel 

Navrhujeme zostručnenie predmetnej kapitoly vrátane jej podkapitol, prípadne presunutie do prílohy. Sme presvedční, že nie je cieľom Stratégie pojednávať o teóriách nabíjania elektrických vozidiel

Str. 45 Elektrický automobil 

Navrhujeme zostručnenie predmetnej kapitoly, vrátane jej podkapitol, prípadne presunutie do prílohy. Sme presvedční, že nie je cieľom Stratégie pojednávať o teórii stavby a konštrukcie elektromobilov.

Str. 54 bezpečnosť chodcov druhý odsek 

Uvedené ciele do značnej miery spochybňujú fakty uvádzané v kap. pojednávajúcej o hluku – konkrétne o 70% nižšom hluku EV oproti klasickým. (tento ukazovateľ pravdepodobne nezohľadňuje Sound systémy.

Str. 58 Odporúčania pre využitie potenciálu elektromobility 

V novembri 2013 Vláda SR schválila uznesením 665/2013 materiál Poznatkom k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky, nie Akčný plán ako uvádza Stratégia – navrhujeme zmeniť.

Str. 58 5.2. OPATRENIE: Podpora vedy, výskumu, vývoja a inovácií 

Nesúhlasíme so znením odporúčania. Navrhujeme zmeniť znenie, ktoré bude v súlade do Syratégiou inteligentnej špecializácie, vo vzťahu k jasnému definovaniu priorít výskumu a vývoja na Slovensku. Uvedené je v rozpore s RIS3!

5.11. OPATRENIE: Vyhradiť verejné parkovacie miesto pre majiteľa nabíjacej infraštruktúry v mieste bydliska 

Navrhujeme doplniť na záver opatrenia „za podmienky inštalovania vlastnej nabíjacej stanice.

5.13. OPATRENIE: Legislatívne zaviesť povinnosť budovať nabíjaciu infraštruktúru pri výstavbe nových parkovacích miest 

Navrhujeme vypustenie návrhu opatrenia, nakoľko nie je žiadnym spôsobom zdokladovaná efektívnosť daného opatrenia! Odporučenie by smerovalo k budovaniu nevyužívanej infraštruktúry!

5.14. OPATRENIE: Vybudovať Národnú sieť nabíjacích centier 

Zásadne nesúhlasíme s navrhovaným opatrením. Navrhujeme zmeniť znenie nasledovne: Pripraviť a predložiť plán budovania Národnej siete nabíjacích staníc, vrátane stanovenia pôsobí jej financovania, ktorá bude obsahovať podrobné zmapovanie existujúcej infraštruktúry. Uvedený plán musí zohľadňovať všetky ďalšie navrhované opatrenia súvisiace s budovaním infraštruktúry.

Str. 77 SWOT analýza 

Klub 500 považuje vypracovanie slabej stránky za nedostatočné.