Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky

Klub 500 pozitívne vníma snahy vlády Slovenskej republiky o nastavenie podmienok tvorby zákonov tak, aby boli prehľadné, jasné a zrozumiteľné pre všetkých adresátov právnych noriem. Pozitívne vnímame aj vyhodnocovanie dopadov vplyvov predpisov na jednotlivé oblasti spoločenského života. Napriek tomu si Klub 500 uplatnil v rámci medzirezortného pripomienkového konanie niektoré pripomienky a výhrady tak, aby sa spoločnými silami podarilo vytvoriť systém predkladania a tvorby zákonov s ohľadom na jeho efektívnosť a účelnosť.

K čl. 11 ods. 4 

Klub 500 nesúhlasí, aby bolo posudzovanie vplyvov novej legislatívy rozdelené do 2 skupín/posudzovanie vplyvov na rozpočet verejnej správy a ostatné vplyvy/. Sme presvedčení, že vzhľadom na to, že ide o jedno slovenské legislatívne prostredie je potrebné nastaviť podmienky určovanie vplyvov a tvorbu zákonov rovnako tak, aby bol nastavený rovnaký postup a koncepcia ich tvorby. Klub 500 navrhuje posudzovať vplyvy predkladanej legislatívy z každej oblasti.

K čl. 12  

Klub 500 nesúhlasí so selektívnym delením materiálov pri ktorých budú vypracovávané posudzovania vplyvov ani s tým aby akýkoľvek orgán Úradu vlády na návrh predkladateľa rozhodoval o tom, či budú/nebudú vypracovávané hodnotenia vplyvov a dopadov. Klub 500 navrhuje, tak ako v predchádzajúcej pripomienke, posudzovať vplyvy predkladanej legislatívy z každej oblasti.

Nad rámec novely 

Klub 500 už v procese pripomienkovania novely zákona o zbierke zákonov v kompetencii Ministerstva spravodlivosti upozorňoval na krátku legisvakačnú lehotu. Klub 500 navrhuje doplniť Legislatívne pravidlá vlády SR aj o spôsob prípravy predkladaných zákonov tak, aby sa bral ohľad na adresátov právnych noriem a bol im poskytnutý dostatočný priestor na oboznámenie sa so zmenami v predpisoch. Klub 500 navrhuje predĺžiť legisvakačnú lehotu. Táto požiadavka vzišla aj z rozporových konaní k zákonu o zbierke zákonov.

Nad rámec novely 

Klub 500 už v procese pripomienkovania novely zákona o zbierke zákonov v kompetencii Ministerstva spravodlivosti upozorňoval na tzv. gold plating teda novelizovanie zákonov nad rámec požiadaviek Smerníc EÚ a medzinárodných záväzkov. Klub 500 navrhuje, aby bol každý právny predpis vychádzajúci z požiadaviek Smerníc a záväzkov SR vyhodnotení s ohľadom na minimálne požiadavky kladené na Slovenskú republiku tak, aby nedošlo k zneužívaniu a bezdôvodnému sprísňovaniu predpisov Slovenskej republiky. Táto požiadavka bola diskutovaná aj na spoločnom stretnutí podnikateľských organizácií a Ministerstva spravodlivosti k návrhu zákona o zbierke zákonov.

Nad rámec novely 

Klub 500 už v procese pripomienkovania novely zákona o zbierke zákonov v kompetencii Ministerstva spravodlivosti upozorňoval na porovnávanie znení zákonov v jednotlivých štádiách legislatívneho procesu. Z diskusie na Ministerstve spravodlivosti bolo deklarované, že informačný systém pre tvorbu právnych predpisov umožní porovnávanie konsolidovaných znení návrhov zákonov, a to aj verzií, ktoré vznikajú v rámci jednotlivých štádií legislatívneho procesu vo formáte tzv. track changes.

Štatút LRV 

Klub 500 nesúhlasí, aby bol zástupcom podnikateľskej obce v Stálej pracovnej komisii pre posudzovanie vybraných vplyvov pri MH SR výlučne zástupca združenia na podporu malého a stredného podnikania. Podnikateľské prostredie v SR je tvorené živnostníkmi, malými, strednými aj veľkými podnikmi. V nadväznosti na to navrhujeme, aby členmi stálej pracovnej komisie boli viacerí zástupcovia podnikateľov/združení/.