Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania  Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania. Návrh zákona má riešiť podporu, rozvoj a udeľovanie dotácií malým a stredným podnikom. Klub 500 nespochybňuje a nikdy nespochybňoval dôležitosť malého a stredného podnikania na Slovensku, dovoľujeme si však upozorniť že hospodársky priestor na Slovensku je jeden, malý a väzbový. Malé a stredné podniky sú v rámci svojej aktivity napojené na zákazky veľkých spoločností a spoločne tak tvoria reťazec vzťahov, kde jeden subjekt nemôže existovať bez druhého.

Klub 500 si preto v rámci pripomienkového konania uplatnil niekoľko pripomienok vzťahujúcich sa na nastavenie zákona.

 k celému zákonu:

Klub 500 požaduje vypustenie mentoringu a koučingu z oblasti podpory, nakoľko táto forma podpory bola vypustená už v štádiu schvaľovania Partnerskej dohody na rokovaní Rady vlády pre Partnerskú dohodu priamo jej predsedom a predsedom vlády SR.

k §2 ods. 1. písm. g) 

Klub 500 nesúhlasí s definíciou kapitálového nástroja tak, ako je definovaný, nakoľko už v definícii pripúšťa možnosť, že tento nebude vrátený. Klub 500 navrhuje, aby „Trhové zlyhanie“ bolo jasne dodefinované. Je potrebné, aby zákon jasne ukladal povinnosť využitia všetkých dostupných nástrojov na vymoženie vkladu.

k §2 ods. 1. písm. h) 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka je zmyslom KAŽDÉHO podnikania dosahovanie zisku. V tejto súvislosti je definícia zmätočná a navrhujme jej preformulovanie.

k §3 písm. e) 

Klub 500 navrhuje zmenu ustanovenia nasledovne:

„e) projekty združení pre rozvoj podnikov,“

Klub 500 má za to, že s cieľom odstránenia diskriminácie je žiadúce, aby o možnosť uchádzať sa o dotácie mali možnosť združenia na podporu podnikania ako také.

k § 6 ods. 4. 

Klub 500 navrhuje zmenu znenia ustanovenia nasledovne:

„(3) Ak je vykonávateľom združenie právnických osôb podľa odseku 2 písm. b), bude sa na účely tohto zákona považovať za finančnú inštitúciu a súčasne subjekt implementujúci finančné nástroje podľa osobitného predpisu 14) alebo nástroje finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu 15) v prípade uzatvorenia zmluvy na výkon činnosti podpory podľa § 4 ods. 2 písm. c), alebo d), alebo e).“

Legislatívno-technické spresnenie.

k §9 

Klub 500 zásadne nesúhlasí s výkonom centra lepšej regulácie prostredníctvom vykonávateľa. Klub 500 má za to, že je originálnou kompetenciou priamo ministerstva hospodárstva v zmysle kompetenčného zákona zabezpečovať podporu malého podnikania a stredného podnikania ako aj zodpovednosť za stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia. Podľa názoru Klubu 500 by činnosti centra malo zabezpečovať PRIAMO ministerstvo s tým, že ministerstvo má možnosť pri výkone tejto kompetencie spolupracovať so združeniami tak zamestnávateľov, ako aj združením v zmysle § 6 ods. 2 písm. b).

k §10 ods. 2. 

Klub 500 navrhuje zmenu znenia nasledovne:

„(2) Vykonávanie testu vplyvov na malé a stredné podnikanie zabezpečuje Ministerstvo“

Klub 500 má za to, že uvedené znenie nevylučuje spoluprácu pri zabezpečovaní testu aj so združením v zmysle § 6 ods. 2 písm. b).

k §11 ods. (3) 

Klub 500 navrhuje zmenu znenia nasledovne:

„(3) Vypracovanie Správy o stave malého a stredného podnikania zabezpečuje Ministerstvo.“

Klub 500 má za to, že uvedené znenie nevylučuje spoluprácu pri spracovaní správy aj so združením v zmysle § 6 ods. 2 písm. b).

k Čl. II. bod 5. 

Klub 500 zásadne nesúhlasí s návrhom na zrušenie platného stropu dotácií použitých na účely miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov a štatutárnych zástupcov združenia, ktorým v zmysle platného zákona je „maximálne však do výšky 1,7-násobku tarifného platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 12. platový stupeň ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku“ a požaduje ponechanie platného stropu.

k Čl. II. bod 5. 

Klub 500 zároveň nesúhlasí s nekontrolovanou možnosťou použitia dotácií aj pre všetky právnické osoby založené združením právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré zabezpečujú činnosti na realizáciu podpory malého a stredného podnikania. Klub 500 žiada uvedenú časť vypustiť.

k Čl. II. bod 5. 

Klub 500 navrhuje doplnenie ustanovenia o jasné vymedzenie okruhu osôb, ktorých mzdy môžu byť hradené z dotácie

k Čl. II. bod 6. 

Klub 500 nesúhlasí s nekontrolovanou možnosťou použitia dotácií na úhradu nešpecifikovaných prevádzkových nákladov právnických osôb založených združením právnických osôb s účasťou ministerstva. Klub 500 žiada uvedenú časť vypustiť.

k Čl. II. bod 6. 

Klub 500 nesúhlasí s nekontrolovanou možnosťou použitia dotácií na úhradu nešpecifikovaných prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva. Klub 500 požaduje doplnenie ustanovenia o jasné stanovenie systému stanovovania a schvaľovania výšky prevádzkových nákladov, ktoré môžu byť hradené z dotácie.

k Čl. II. bod 8. 

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedeného novelizačného bodu. Klub 500 má za to, že administrovať celý proces udeľovania dotácií by malo priamo ministerstvo hospodárstva.