Návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 9 

Klub 500 navrhuje na konci doplniť nové písmeno h), ktoré znie: „h) konsolidované znenie zákona s doplneným a zvýrazneným návrhom novely iným typom písmom.“ Sme presvedčení, že takáto forma zvýraznenia novely sprehľadní, uľahčí a zjednoduší prácu odbornej verejnosti pri posudzovaní navrhovaných zmien. Dovoľujeme si poznamenať, že takáto forma zmien v konsolidovanom znení zákona sa používa aj v Českej republike.

§ 14 

Klub 500 navrhuje zaradiť medzi publikované záväzné akty do zbierky zákonov aj právne záväzné akty Európskej únie. Sme presvedčení, že zbierka zákonov má byť prehľadný, transparentný a jasný portál, prostredníctvom ktorého si bude vedieť podnikateľská obec ale aj verejnosť nájsť celý súbor a obsah záväzných aktov.

§ 69 

K novelizačnému čl. III Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

Klub 500 navrhuje v ods. 2 zmeniť zverejňovanie návrhov poslancov, pozmeňovacích návrhov poslancov a návrhov výborov prostredníctvom osobitnej kategórie na portáli právnych predpisov. Sme presvedčení, že z hľadiska prehľadnosti je potrebné zjednotiť zverejňovanie materiálov určených na pripomienkovanie.

Klub 500 navrhuje podrobnosti o pripomienkovom konaní k návrhom zákonom podávaných poslancami a výbormi upraviť formou zákona o rokovacom poriadku. Klub 500 navrhuje takúto zmenu s ohľadom na to, že uznesenie NRSR nie je možné pripomienkovať.

nový novelizačný článok 

Klub 500 navrhuje doplniť nový novelizačný bod V, ktorý by prostredníctvom zákona/podzákonného právneho predpisu upravoval pravidlá a postup fungovania portálu právnych predpisov tak, aby zohľadnil vyššie spomenuté pripomienky. Navrhujeme vytvoriť samostatnú sekciu pre pripomienkovanie návrhov poslancov a pozmeňovacích návrhov poslancov a výborov s povinným zverejnením na portáli v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa odborná verejnosť mohla oboznámiť s jeho obsahom.

Zároveň Klub 500 navrhuje aby samostatnú časť portálu právnych predpisov tvorili právne akty Európskej únie, ku ktorým má SR zaujať postoj a vytvoriť stanovisko. Tieto materiály navrhujeme vzhľadom na krátkosť času pri pripomienkovaní právnych aktov EU predkladať preložené do slovenčiny.