Návrh poslancov Národnej rady SR Igora Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686)

k zákonu ako celku 

Z pohľadu Klubu 500 je predložený návrh nesystémovým opatrením, ktorého cieľom je účelovo zvýšiť príjmy obcí v súvislosti s výstavbou na ich území na úkor stavebníkov.

V tejto súvislosti Klub 500 upozorňuje na skutočnosť, že príjmami obcí je daň z nehnuteľností (a iné poplatky), ktorých výšku si obec stanovuje sama VZN. Je preto v existujúcich zákonných možnostiach každej obce jednak stanovovať tieto poplatky tak, aby príjmy obcí zodpovedali zámerom obcí v súvislosti s ich financovaním, a na druhej strane každá obec by mala regulovať svoje výdavky na priority tak, aby nedochádzalo k neodôvodnenému zvyšovaniu daní z nehnuteľností. Z pohľadu Klubu 500 je preto každá nová nehnuteľnosť, ktorá je postavená v katastrálnom území obce, zdrojom jej ďalších dlhodobých príjmov vo forme platených daní, preto nevidíme dôvod na zavádzanie osobitných nových poplatkov.