Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Klub 500 nesúhlasí so znením novely, ktorom sa navyšuje osobitný odvod. Zákon o osobitnom odvode bol výsledkom kompromisu s tým, že pokračovanie v jeho uplatňovaní zaťaží podnikateľské prostredie a spôsobí zvýšené náklady pre firmy, nakoľko výška odvodu sa premení do zvýšenia úrokovej miery pre podnikateľské subjekty.

Stanovisko k daňovým zákonom

Klub 500 nesúhlasí s predloženým znením noviel daňových zákonov, ktoré boli zverejnené na pripomienkové konanie rezortom financií. Obsahom noviel je ďalšie zdanenie podnikateľských subjektov. Klub 500 dlhdodobo upozorňuje, že nespočetné množstvo noviel daňových zákonov neúmerne navyšuje administratívnu aj finančnú záťaž podnikateľov. Z pohľadu Klubu 500 je pozitívom minulého obdobia boj s daňovými únikmi a následný … Pokračovať

Zákon o poisťovníctve

Klub 500 zásadne nesúhlasí s navrhovaným rozšírením odvodovej povinnosti aj na všetky odvetvia neživotného poistenia, ako aj navrhované rozšírenie subjektov, ktorým je tento odvod určený. Klub 500 má za to, že účelom odvodu ako takého nie je zlepšovať stav verejných financií prenášaním odvodových povinností na podnikateľské subjekty, ale čiastočne prispievať na materiálno-technické vybavenie z vecne … Pokračovať

Výhrady Klubu 500 k zákonu o cezhraničnej spolupráci

V novembri 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republike schválený zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudne vykonateľnosť 18. júna 2016. Klub 500 zásadne nesúhlasí s predloženým znením zákona o cezhraničnej spolupráci. Zákon je výrazne nad rámec … Pokračovať