Klub 500 podporuje prijatie novely Trestného zákona

Klub 500 podporuje prijatie novely Trestného zákona, ktorá bola predmetom rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky, niekoľkotýždňovej diskusie na verejnosti a ktorá bude predmetom druhého a tretieho čítania Národnej rady.

Klub 500 je presvedčený, že súčasný spôsob aplikácie Trestného zákona sa prežil, zvyšovanie trestov neprinieslo avizovaný výsledok a do jeho filozofie je nevyhnutné zaviesť nový, lepší a spravodlivejší systém, ktorý je obdobný ako v krajinách EÚ. Klub 500 preto plne podporuje zámer, ktorý predstavila vláda Slovenskej republiky a ktorého cieľom je popri trestoch odňatia slobody v odôvodnených prípadoch preferovať nižšie tresty odňatia slobody súbežne s nahradením škody a uložením peňažných sankcií. Platný trestný systém Slovenskej republiky je totiž výrazne prísnejší ako právne štandardy ostatných členských krajín EÚ. Slovenská republika sa aplikovaním súčasnej trestnej politiky, ktorá preferuje väzenie pre odsúdeného, dostala do stavu, kde má tretí najvyšší počet väzňov na 100-tisíc obyvateľov v rámci EÚ. Priemer Európskej únie v roku 2021 bol 113 väzňov, Slovenská republika mala 185 väzňov a napríklad Nemecko 69 väzňov a Fínsko len 51 väzňov na 100-tisíc obyvateľov. Kriminalita uplatňovaním vysokých trestných sadzieb nepoklesla a penalizácia/zvyšovanie trestov neprinieslo očakávaný výsledok. Aj dlhodobý trend v počte väzňov na 100-tisíc obyvateľov je na Slovensku opačný ako v krajinách EÚ. Kým celá EÚ zaznamenala medzi rokmi 2008 a 2021 pokles počtu väzňov o 22 %, Slovensko zaznamenalo nárast o 15 %! Pri medializovaných nákladoch na jedného väzňa vo výške takmer 24-tisíc eur tak Slovenská republika vynakladá ročne na väzenstvo okolo 250 mil. eur s diskutabilným výsledkom! Odhliadnuc od sociologických dôvodov i kriminogénnych faktorov, uvedené čísla ukazujú potrebu prehodnotenia existujúcej trestnej politiky štátu.

Klub 500 pritom už v roku 2021 apeloval na potrebu zmeny trestnej politiky a to v rámci prípravy novely Trestného zákona predloženej vtedajšou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. V medzirezortnom pripomienkovom konaní sme poukázali na neprimerane vysoké trestné sadzby na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ a navrhovali sme znižovanie sadzieb na úroveň porovnateľnú s členskými krajinami EÚ. Žiaľ, k nami iniciovanej odbornej diskusii nedošlo. Za majetkovú trestnú činnosť nemôžu byť rovnaké, alebo vyššie sadzby ako za trestný čin, ktorého dôsledkom je strata života.

Klub 500 má vlastnú skúsenosť so zneužívaním trestného zákona, kedy bol bezdôvodne obvinený, toto obvinenie bolo medializované, doposiaľ sa Klubu 500 nik neospravedlnil, a naviac zo strany policajného zboru bolo zamietnuté/odmietnuté aj následné trestné oznámenie za krivé obvinenie Klubu 500! Negatívnu osobnú skúsenosť má aj jeden z členov Klubu 500, ktorého v minulosti neprávom zadržali, obvinenie vzniesli až po troch mesiacoch väzby, pričom súdy po niekoľkých rokoch zamietli všetky obvinenia, bez náhrady priamych a nepriamych škôd podnikateľa.

Základnou zásadou trestnej politiky a jej vyjadrenia v zákone je, že samotné udelenie trestu má byť spravodlivé a primerané okolnostiam za ktorých bol trestný čin spáchaný. Cieľom celého trestnoprávneho systému vrátane väzenia má byť aj náhrada škody a primeraný trest, ktorého výsledkom má byť prevýchova a náprava odsúdených tak, aby sa mohli vrátiť do spoločnosti ako zodpovední občania.

Klub 500 preto podporuje schválenie novely Trestného zákona a urýchlené začatie diskusie o opatreniach na podporu ekonomického rastu Slovenska. Slovensko sa totiž nezodpovednou politikou v predchádzajúcom období za absencie akejkoľvek diskusie so zástupcami zamestnávateľov, stalo krajinou s najhoršou dlhodobou udržateľnosťou verejných financií.

Klub 500 vydáva toto podporné stanovisko vzhľadom na nekorektnú verejnú diskusiu o podstate trestného zákona a trestného systému na Slovensku. Je pre nás zarážajúce, že o tom diskutujú tí, ktorí od roku 2021 nedokázali schváliť novelu trestného zákona aj napriek všeobecnej zhode, že trestné sadzby na Slovensku sú neprimerane vysoké!

Ing. Vladimír Soták, predseda Klubu 500

Ing. Mgr. Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klub 500