Zníženie odvodov by prispelo k zvýšeniu zamestnanosti

Tlačová informácia – Stanovisko Klubu 500 k správe Svetovej banky
Klub 500 vyzýva vládu, aby sa stotožňila s odporúčaním Svetovej banky

Slovenskí podnikatelia združení v Klube 500 sa plne stotožňujú s tvrdením Svetovej banky, že jednou z príčin pretrvávajúcej nezamestnanosti ako aj nezamestnávania „lacnej pracovnej sily“, je vysoké daňové a odvodové zaťaženie nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Je vysoko nepravdepodobné, že zamestnávateľ zamestná nekvalifikovaného zamestnanca, na pomocné miesto, ktorý ešte k tomu dlhšie nepracoval, za vysoký plat. Lacná práca je pre zamestnávateľa príliš drahá a preto sa mu neoplatí takéto pracovné miesta vôbec vytvárať.

Vysoké odvodové zaťaženie považujú za brzdu zvyšovania zamestnanosti, pretože nezamestnaným sa neoplatí pracovať pri tak malom rozdiele medzi sociálnou podporou a nízkou čistou mzdou. Vyzývajú preto Vládu SR, aby pokračovala v reformách a napĺňaní sľubov o znížení celkového príjmového zaťaženia. Deklarované úsilie znižovania zaťaženia ale nekorešponduje s novelou zákona o zdravotnom poistení z dielne rezortu Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorom sa navrhuje zmena vo výške odvodov do zdravotných poisťovní. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

,,V tejto súvislosti oceňujeme snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré ako jedno z mála deklaruje potrebu zníženie odvodového zaťaženia, ako motivačného činiteľa pre zvýšenie zamestnanosti. Že je to krok správnym smerom o tom svedčí aj nárast zamestnanosti o cca 30-tisíc osôb, po spustení kontrolnej akcie ,,Vietor“, proti zamestnávaniu načierno.“, vyhlásil T.Gregor.

Ďalej poukázal na to, že Svetová banka vo svojej pravidelnej štvrťročnej správe o ekonomickom vývoji krajín strednej Európy a Pobaltia (EÚ8), poukázala na problém vysokých odvodov opakovane. Už v októbri minulého roka odporúčala týmto krajinám zníženie odvodov. Na Slovensku sa nízke mzdy týkajú veľkého počtu obyvateľstva a súčasná vysoká úroveň odvodov prispieva k dlhodobej nezamestnanosti.

,,Odhady expertov banky hovoria o tom, že ak sa zníži daňové zaťaženie o jeden percentuálny bod, zamestnanosť by mala vzrásť o 0,5 až 0,8 percentuálneho bodu pri rovnakom raste HDP. Slovenská vláda by preto mala mať odvahu znížiť odvody hoci len o symbolické 1 až 3 percentá“, zdôraznil T.Gregor.

Klub 500 hodnotí pozitívne doterajšie reformné kroky Vlády SR, predovšetkým v oblasti zníženia daní, kde sa Slovensko zaradilo k lídrom. Pre ďalší prílev zahraničného kapitálu, ale aj ochoty domácich podnikateľov investovať do rozširovania výroby, sú však limitom stále príliš demotivujúce vysoké sociálne odvody, predražujúce celkovú cenu práce, zdôraznil T.Gregor.

Ďalej poukázal na to, že pre investorov sú dôležité nielen daňové sadzby, ale predovšetkým celková cena práce. V týchto nákladoch už potom Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EU zbytočne stráca. Vláda by mala využiť pozitívny potenciál prebiehajúcich reforiem na ich dotiahnutie aj v oblasti zníženia celkového odvodového zaťaženia. Spolu so znižovaním schodku verejných financií by sa tak vytvorili podmienky pre ďalšie zvýšenie investičnej atraktívnosti krajiny a jej konkurencieschopnosti, uzavrel T.Gregor.