Zavedenie emisnej dane je pošliapaním Ústavy SR

Podnikatelia vyzývajú ministra financií na predloženie návrhu na zrušenie emisnej dane.


„Klub 500 považuje zavedenie emisnej dane za jedno z najvýraznejších pošliapaní ústavných práv od novembra 1989. Na základe právnej analýzy medzinárodnej právnickej firmy, ktorú si Klub 500 nechal vypracovať je zavedenie dane z viacerých hľadísk v rozpore s princípmi právneho štátu, európskymi smernicami súvisiacimi s ochranou životného prostredia a medzinárodnými dohovormi o ochrane investícii,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Tibor Gregor
Podľa názoru Klubu 500 Zákon o dani z príjmov je v časti Emisná daň v rozpore s Ústavu Slovenskej republiky, a to s čl. 87 ods. 1 v podobe neoprávneného uplatnenia práva zákonodarnej iniciatívy, porušením princípov právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1, z dôvodov používania neurčitých pojmov v rámci zákona, porušenia zákazu retroaktivity, porušenia ochrany legitímnych očakávaní a porušením princípu generality právnej normy. Zákon ďalej podľa názoru Klubu 500 porušuje čl. 20 ods. 1 Ústavy garantujúceho právo na vlastníctvo k majetku a čl. 20 ods. 4 Ústavy upravujúceho podmienku núteného obmedzenia vlastníckeho práva.
Mimoriadne závažné je podľa názoru Klubu 500 porušenie Smernice 2003/87/ES, ktorou sa ustanovuje schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, v znení neskorších predpisov, a to najmä 
(i) nesúlad s cieľom zníženia emisií prostredníctvom zlepšenia technológií, 
(ii) nesúlad s cieľom zachovania integrity vnútorného trhu a zachovania podmienok hospodárskej súťaže, 
(iii) nesúlad s cieľom zachovania finančne a ekonomicky výhodných podmienok znižovania emisií, 
(iv) rozpor s požiadavkou, že emisné kvóty sa majú prideľovať zadarmo a 
(v) nesúlad s cieľom vytvorenia systému obchodovania s emisnými kvótami. Smernica EU je pritom záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť a ako právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Tento fakt priamo potvrdzuje aj zverejnený list Európskej komisie, ktorý Slovenskej republike vytýka zavedenie emisnej dane.

Schválením emisnej dane podľa nášho názoru došlo aj k porušeniu záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo zmlúv o ochrane investícii, ktorými je Slovenská republika viazaná. Slovenská republika je zmluvnou stranou mnohých medzinárodných zmlúv o ochrane investícii, ktoré sa vzťahujú na zahraničných investorov, ktorí investovali do povinných účastníkov schémy obchodovania, ktorí sú dotknutí daňou z emisných kvót. Prijatím Novely porušila Slovenská republika záväzok – (i) zabezpečenia kritérií spravodlivého a rovnoprávneho zaobchádzania, keďže prišlo k zmareniu legitímnych očakávaní zahraničných investorov, (ii) zabezpečenia ochrany investícii zahraničných investorov pred svojvoľným zásahom Slovenskej republiky a (iii) zdržať sa opatrenia s účinkami vyvlastnenie zahraničných investícii. 
„Aj na základe posledných medializovaných informácií o medzinárodnej arbitráži konkrétnej spoločnosti je najvyšší čas, aby si ministerstvo financií priznalo chybu a emisnú daň zrušilo. Zrušením emisnej dane tak, ako bola schválená, sa zabráni škodám za prehraté súdne spory a náhradám škôd na úkor daňových poplatníkov,“ doplnil Tibor Gregor. 
„Vyzývame touto cestou ministerstvo financií, ak má podozrenie, že pri prideľovaní emisných povoleniek bol v minulosti porušený zákon a niektorá spoločnosť mala pridelených viac povoleniek ako mala na základe platných predpisov mať, aby v týchto konkrétnych prípadoch v spolupráci s ministerstvom životného prostredia konalo. Obidve ministerstvá majú plné kompetencie zjednania nápravy s cieľom uviesť objem pridelených povoleniek do súladu so zákonmi. Sme sklamaní z toho, že namiesto systémového prístupu zvolilo ministerstvo financií princíp kolektívnej viny a priamo poškodilo všetky subjekty zavedením 80% sadzby dane,“ uzavrel Tibor Gregor.