Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby neschvaľovala ďalšie investičné stimuly

Zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) a v Klube 500 vyzývajú vládu, aby pozastavila všetky rozhodovania o udelení investičných stimulov. Je minimálne zvláštne, ak sa považuje za investíciu to, ak investor presunie zamestnancov z jednej svojej prevádzky do novej, na ktorú žiada investičnú pomoc ako aj na novovytvorené pracovné miesta, pričom ani jedno nové pracovné miesto nevznikne. Takisto negatívne vnímame žiadosti investorov o opakované investičné stimuly pri vyčerpaní pôvodne schválených.
Aj preto vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby zmenila pravidlá čerpania investičných stimulov po dôkladnom audite prínosov takýchto investorov, ktorým sa investičná pomoc poskytne a hlavne po konzultácií so zamestnávateľmi, ktorí napĺňajú cez daňový a odvodový systém štátnu kasu, a z ktorých prostriedkov sa takáto pomoc poskytuje. Zamestnávatelia z SOPK a Klubu 500 sú presvedčení, že poskytovanie investičných stimulov narúša podnikateľské prostredie a vytvára priestor na nekalý konkurenčný boj. Na druhej strane si uvedomujeme, že žijeme v európskom prostredí, kde sa investičné stimuly poskytujú, tak žiadame ich revíziu, analýzu a zmenu, aby tento systém nepodporoval nerovnosti v podnikaní, nebol diskriminačný a hlavne, aby proti európskym pravidlám priamo neohrozoval domáceho výrobcu žiadateľom, ktorý chce vytvoriť investíciu v identickom výrobnom programe. 
Zamestnávatelia zostávajú jednotní v názore, že všetci by sme privítali nové pravidlá investičnej pomoci a vytvorenie takých podmienok a zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré spolu zabezpečia záujem investorov, či už domácich alebo zahraničných, investovať do výroby s vyššou pridanou hodnotou a hlavne do výskumu a vývoja, ktoré tu mali historické aj kapacitné zázemie, keď fungoval výskum a vývoj pri veľkých fabrikách, aké boli najmä v strojárskom, chemickom a hutníckom priemysle.