Zamestnávatelia sú za systémové riešenie zmien v školstve

Klub 500 je znepokojený nad súčasným dlhodobo systémovo neriešeným stavom v slovenskom školstve. Chýbajúca koncepcia rozvoja školstva v súlade s potrebami praxe doviedla školstvo do stavu, v ktorom popri sebe existuje štátom financovaná sieť štátnych a súkromných škôl bez štátnej regulácie, ktorá by zohľadňovala demografický vývoj a potreby praxe. Slovenská ekonomika nie je v stave, aby dokázala dlhodobo financovať celú súčasnú školskú infraštruktúru, ktorá je vzhľadom na svoju veľkosť aj tak podfinancovaná.
Dôsledkom systémového neriešenia tejto problematiky je nedocenená práca učiteľov, existenčná ohrozenosť škôl, ako aj vzájomné presúvanie finančných prostriedkov určených na vzdelávanie a mimoškolskú činnosť. 
„Súhlasíme s filozofiou súčasného vedenia ministerstva školstva, ktorá smeruje k regulácii a následnému financovaniu študijných odborov, ktoré vyžaduje hospodárska prax. V tejto súvislosti absolútne rešpektujeme snahu zamestnancov v školstve na dosiahnutie spravodlivej odmeny za vykonanú prácu, ktorej súčasná výška je nedostatočná. Nesúhlasíme však so spôsobom presadzovania požiadaviek nátlakovou formou vyhlásením časovo neobmedzeného štrajku, ktorý sa dotkne žiakov a študentov, čím sa spôsobia značné problémy ich zamestnaným rodičom, zamestnávateľom a negatívny dopad bude aj na ekonomiku Slovenska,“ povedal predseda Klubu 500 Vladimír Soták. 
Zamestnávatelia vyzývajú pracovníkov školstva, aby odvolali svoj protest, ktorý aj tak nerieši zásadné problémy spojené s financovaním vzdelávania na Slovensku a aby za rokovacím stolom spoločne s ministrom školstva prijali spoločný návrh financovania takej siete škôl a školských zariadení, ktorý zabezpečí dostatok prostriedkov na prevádzku škôl a finančné ohodnotenie je pracovníkov, nakoľko uvedené opatrenie nie je možné bez racionalizácie siete škôl a školských zariadení ako aj počtu zamestnancov v školstve.