Zamestnávatelia protestujú voči likvidačnej legislatíve

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľských zväzov a organizácii.

Zamestnávateľské zväzy – Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Zväz priemyslu Slovenska (ZPS), vyjadrujúzásadný nesúhlas so spôsobom, akým Ministerstvo životného prostredia SR presadilo do legislatívy riešenie environmentálnych záťaží. NR SR prijala 24.6.2009 návrh zákona ktorým sa menil a dopĺňal zákon o vodách, do ktorej bývalý minister Ján Chrbet doplnil ustanovenia týkajúce sa tzv. ,,starých environmentálnych záťaží“, ktoré sú pre mnohé podniky likvidačné.

„Sme sklamaní z postupu ministerstva, ktoré namiesto akceptovania spoločne prediskutovaných formulácií, ktoré sa rodili dlhé roky v spoločných komisiách, uprednostnilo spôsob do ktorého zamestnávateľské zväzy nemali možnosť zasiahnuť. Prijatie zásad a spôsob zabezpečovania riešenia environmentálnych záťaží – od identifikácie, cez prieskum , až po sanáciu a monitoring, pri schvaľovaní návrhu zákona o vodách, vložením nového článku do zákona o geologických prácach, považujeme za účelové a cielené. Je za tým snaha vyhnúť sa riešeniu požiadaviek podnikateľských zväzov, združení a zamestnávateľských organizácií, pre ktoré je neprijateľné, aby ,,staré“ záťaže plne hradili súčasné firmy, ktoré s nimi nemajú nič spoločného“, konštatuje stanovisko.
Podnikatelia pri rokovaniach presadzovali a požadovali vytvorenie takých mechanizmov, ktoré by zabezpečili ekonomické pravidlá umožňujúce zamestnávateľom čerpať finančné zdroje na odstraňovanie záťaží. ,,Priemyselná sféra má záujem na postupnej eliminácii kontaminácie horninového prostredia, ktoré môže negatívne ovplyvňovať kvalitu podzemných, alebo povrchových vôd. Spôsob riešenia však musí byť konsenzom medzi potrebou postupného skvalitňovania životného prostredia a možnosťami celej spoločnosti a praktickým legislatívnym inštrumentom, ktorý pomôže túto oblasť konštruktívne a rýchlo riešiť“, zdôrazňuje stanovisko.
Zamestnávateľské organizácie už pred rokom žiadali vládu SR, aby návrh zákona o environmentálnych záťažiach vrátila Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR na prepracovanie tak, aby jeho výsledné znenie bolo konsenzom s podnikateľskou sférou, lebo v predkladanom znení bol pre podniky likvidačný a ohrozoval tisícky pracovných miest.
Prenášal totiž celú zodpovednosť za neidentifikované náklady v stovkách miliárd Sk na podnikateľskú sféru, ktorá uvedené škody nespôsobila a nedisponuje ani finančnými prostriedkami na ich likvidáciu. Štát by sa tým chcel zbaviť zodpovednosti za situáciu, ktorú v minulosti spôsobil. 

„MŽP SR vtedy zákon stiahlo. Viac ako rok pracuje spoločná pracovná komisia medzi MŽP SR a zamestnávateľmi k príprave zákona o environmentálnych záťažiach a doposiaľ nebola odsúhlasená finálna verzia návrhu. Považujeme preto za nekonštruktívny a neseriózny spôsob, akým Ján Chrbet upravil novelu zákona o vodách o účelové znenie prenášajúce ťarchu za ,,staré environmentálne záťaže“ na firmy. K pozmeňovaciemu návrhu, ktorý je predložený v druhom čítaní v pléne NR SR sa totiž nemá možnosť prakticky nikto vyjadriť, je to obídenie rokovania výborov, legislatívnej rady vlády, ako aj obídenie samotného rokovania Vlády SR. Týmto spôsobom poslanci NR SR presunuli na plecia podnikov riešenie starých záťaží v objeme niekoľkých miliárd eur, čo jednoznačne spôsobí likvidáciu mnohých podnikov. Zamestnávatelia preto navrhujú, aby prezident predloženú novelu nepodpísal a vrátil, uzatvára spoločné stanovisko ZCHFP SR, AZZZ SR, Klubu 500, RÚZ a ZPS.