Zákon o konkurze a reštrukturalizácii slúži na ovládnutie firiem

KLUB 500, Nobelova 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
2.júna 2004
Tlačová informácia
Klub 500 nesúhlasí s vnášaním anglosaského práva do právneho systému SR
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii slúži na ovládnutie firiem

Klub 500 nesúhlasí so znením pripravovaného zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pretože verziu, ktorú má k dispozícii z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, považuje za dielo záujmových skupín na ovládnutie firiem. Zákon v tejto podobe nejasne definuje pojmy a zvýhodňuje niektoré skupiny veriteľov – predovšetkým banky a finančné spoločnosti. Umožňuje veriteľom dosadzovať reštrukturalizačných správcov, ktorí nie sú zaviazaní mlčanlivosťou a majú prístup k obchodným tajomstvám firiem. Okrem toho štátne firmy nespadajú pod pôsobnosť navrhovaného zákona a tým je narušená ústavná rovnosť. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
Ďalej poukázal na to, že filozofia zákona nevychádza z legislatívnej praxe kontinentálnej Európy, ale z anglo-amerického modelu, ktorý je založený na výkladovom systéme (definície nie sú obsiahnuté v zákone, ale advokáti sa pri svojej praxi odvolávajú na precedensy – vysvetlenia súdov v iných kauzách, ktoré sa však dotýkajú daného zákona). Klub 500 v rámci riadneho pripomienkového konania zaslal pripomienky na MS SR, tie však neboli akceptované a návrh je po riadnom pripomienkovom konaní pripravený na ďalší legislatívny proces. Na spracovaní zákona, s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2005, sa podieľala grantom Svetová banka.
„Zákon pracuje s nereálnymi lehotami a pritom siaha na majetok bez ohľadu v akej je výške a aká pohľadávka ním bola zabezpečená. Považujeme za protiústavné, aby mal správca takéto právomoci, pretože môže prehliadať prakticky všetko – aj priestory, ktoré nepatria dlžníkovi, lebo podľa jeho názoru tam môže niečo nájsť. Pritom reštrukturalizačného správcu môže do spoločnosti pod pláštikom reštrukturalizácie nasadiť akýkoľvek veriteľ a poveriť ho vypracovaním reštrukturalizačného posudku nielen vtedy, ak sa dohodol s dlžníkom na poskytnutí potrebnej súčinnosti, ale aj vtedy ak získal potrebné informácie inak! Nie je možné prijať ani sankcie podľa ľubovôle vo forme pokuty do výšky 100 až 500 % prihlásenej pohľadávky a väznenie úpadcu bez učenia príslušného súdu, ktorý o tom môže rozhodnúť“, poukázal na nedostatky zákona T. Gregor.
Klub 500 preto navrhuje aby zákon platil aj pre štátne podniky, neboli v ňom zvýhodnené skupiny veriteľov (banky a iné osoby poskytujúce finančné služby) a aby z jeho znenia bol vylúčený nedostatočne definovaný pojem „hrozba úpadku“. Ďalej požaduje, aby zákon jasne definoval záväznú štruktúru reštrukturalizačného posudku a nutnosť vyjadrenia sa k nemu zo strany dlžníka. Zákonnou možnosťou na nasadenie reštrukturalizačného správcu by bola iba vlastná iniciatíva dlžníka, alebo dohoda dlžníka s veriteľom. Klub navrhuje absolútnu mlčanlivosť reštrukturalizačného správcu a zreálnenie a predĺženie lehôt vedúcich ku konkurzu (Súčasný návrh počíta s 10 dňami na vyjadrenie k správe o stave spoločnosti pri podávaní návrhu na súd a za 3 dni musí sudca naštudovať spis a rozhodnúť. Pritom spisy majú niekedy niekoľko tisíc strán a rozhodnutie je vlastne posúdením ekonomickej situácie podniku sudcom s právnickým vzdelaním!).
Klub 500 navrhuje zmeniť zverejňovanie konkurzu (nesúhlasí s Obchodným vestníkom), žiada jasné zadefinovanie pojmov „bežná obchodná činnosť“, „riadne a včas“, „majetok v konkurze – konkurzná podstata“. Navrhuje vylúčiť prehliadky priestorov, obydlia, osobnú prehliadku a väzbu bez určenia príslušnosti súdu. Za protiústavnú považuje aj ľubovoľnú úpravu sankcii za pohľadávku a navrhuje ju vylúčiť zo zákona.