Výzva zamestnávateľov vláde Slovenskej republiky

Zamestnávatelia združení v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) a Klube 500 vyzývajú Vládu Slovenskej republiky, aby pri prijímaní opatrení na zamedzenie šírenia pandémie koronavírusu nepristúpila k unáhleným, nepremysleným a neprediskutovaným krokom, ktoré by smerovali k zatváraniu priemyselných podnikov a k zákazu dochádzky zamestnancov do zamestnania.

Zamestnávatelia poukazujú na to, že priemyselné podniky už počas prvej vlny krízy prijímali prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia a zmenili režimy prevádzok tak, aby eliminovali možný prenos ochorenia. A to všetko aj napriek tomu, že  pomoc zo strany štátu výrazne zaostávala za pomocou ostatných krajín EÚ. Výsledky prvej vlny sú dôkazom efektívnosti opatrení zavádzaných aj súkromným sektorom. Zamestnávatelia zdôrazňujú, že priemyselné podniky neprestali s realizáciou týchto opatrení a uplatňujú ich naďalej. Mnohé priemyselné podniky naviac realizujú testovanie svojich zamestnancov, a to bez prispenia štátu, bez akejkoľvek kompenzácie alebo úľavy. Z pohľadu zamestnávateľov nie je možné, aby súkromné spoločnosti suplovali funkcie štátu a ten sa len mlčky prizeral a čakal, kým tieto spoločnosti zaplatia daňové a odvodové povinnosti. 

SOPK a Klub 500 preto vyzývajú vládu, aby vytvárala predpoklady pre zabezpečenie chodu ekonomiky v maximálnej možnej miere. Slovenské  hospodárstvo  ako malá otvorená ekonomika je dôležitá súčasť globálnych ekonomických reťazcov, ktorých jednostranné prerušenie by trvalo poškodilo dôveru v Slovensko ako miesto podnikania.  Naviac, slovenská vláda nevyčlenila dostatočné zdroje na efektívnu pomoc súkromnému sektoru na udržanie pracovných miest a podporu ekonomiky, čo preukazujú medzinárodné porovnania. Súkromný sektor tak už vyčerpal všetky svoje rezervy a ďalšie nútené odstavovanie by malo fatálne dôsledky pre ekonomiku, ale aj pre zamestnancov.

Zamestnávatelia vyzývajú Vládu Slovenskej republiky na konštruktívny dialóg s tými, ktorí zabezpečujú plnenie štátneho rozpočtu a bez ktorých ekonomika nemôže fungovať. Zamestnávatelia zároveň vyzývajú starostov, primátorov a ďalších predstaviteľov verejnej správy, aby skôr, ako začnú apelovať na vládu a nabádať ju k zatváraniu fabrík, si to premysleli a až po dôslednom zvážení a po spoločnom dialógu oznamovali svoje  návrhy. Slovenská ekonomika musí zostať dostatočne silná a konkurencieschopná, aby mohla čeliť súčasným výzvam a nebola zdecimovaná pri jej budúcom reštarte.

Klub 500 a SOPK taktiež vyzývajú na urýchlené zvolanie širokého stretnutia so zástupcami zamestnávateľov, na ktorom je potrebné prediskutovať celú súčasnú situáciu, hľadať spoločne rýchle, efektívne a vykonateľné opatrenia, ktoré pomôžu zvrátiť súčasnú situáciu. Zamestnávatelia upozorňujú, že reálny život je inde ako na rokovaní Pandemickej komisie vlády SR a doposiaľ chýba dôveryhodná platforma, ktorá by ľudí spájala a nerozdeľovala. Netreba robiť paniku, treba intenzívne komunikovať a hľadať riešenia, ktorých cieľom je vytvoriť podmienky na to, aby zamestnanci boli v práci a deti v školách. Zbytočné sú diskusie o úsporách štátneho rozpočtu, o ušetrených zdrojoch z eurofondov, keď ekonomika skolabuje. Nefungujúca ekonomika a nevzdelaný národ je totiž cestou do pekla.