Vyhlásenie Klubu 500 k návrhu dodatočného zdanenia príjmov z predaja emisií

Klub 500 vyzýva ministerstvo financií, aby stiahlo z rokovania návrh dodatočne zdaniť príjem z predaja emisií. 
Ministerstvo financií totiž predložilo návrh aby príjem z predaja, ako aj držba nadalokácií bola zdanená sadzbou 80%. Ministerstvo financií vo svojom návrhu argumentuje, že za prvé dva roky je percentuálna nadalokácia slovenských firiem najvyššia v EÚ, pričom povolenky mali byť prideľované nerovnomerne. Ministerstvo vo svojom návrhu ďalej tvrdí, že pre firmy sa jedná o neočakávané zisky, ktorých výška by mala byť podľa odhadov ministerstva celé päťročné obdobie 666 mil. eur. Ministerstvo vo svojom návrhu ďalej tvrdí, že zdanenie nezníži všeobecnú kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku, nakoľko sa jedná o neočakávané zisky.
Klub 500 podotýka, že pri stanovovaní predpokladanej výšky emisií na obdobie rokov 2008 – 2012 sa vychádzalo z platnej legislatívy – zákona č. 572/2004 a z metodických pokynov Ministerstva životného prostredia SR. Systém obchodovania bol schvaľovaný v Bruseli a výpočty sa uskutočňovali v roku 2006 s prognózovaním až do roku 2012. Prognózy museli predpokladať kapacitné možnosti výrob, zohľadniť plánované modernizácie výrobných zariadení, špecifické spotreby energií, svetový, európsky a tuzemský vývoj spotrieb materiálov, ako aj podiely jednotlivých konkurenčných spoločností na globálnom trhu. V roku 2006 pritom nik nepredpokladal svetovú finančnú a hospodársku krízu, ktorá sa v podmienkach SR začala od druhého polroku 2008. Celý mechanizmus obchodovania s emisnými kvótami bol nastavený zo strany EU pred rokom 2005 a objem povoleniek na prvé obdobie rokov 2005-2007 bol stanovený na základe jasných podkladov z jednotlivých spoločností. Slovensko tak ako iné krajiny EU využilo aj v prvom aj v druhom období metódu prideľovania 100 % zadarmo a 0% aukcia. 
Systém obchodovania s emisiami CO2 je nastavený na princípe motivácií k investíciám do zníženia emisií CO2. Následné zdroje získané z predaja prebytkov potom tvoria hlavnú položku pri prepočte rentability ekologických projektov. Uvedeným návrhom ministerstvo popiera uvedený princíp emisných schém a priamo poškodzuje spoločnosti, ktoré v minulosti investovali prostriedky do ekologických projektov a znížili svoje emisie skleníkových plynov. Z tohto pohľadu považujeme uvedený návrh za retroaktívny a sme pripravení sa proti nemu brániť. Prípadné 80 % zdanenie emisií pritom bude viesť k prehodnoteniu všetkých ekologických investícií a ich následné zastavenie.
Návrh tak ako bol prezentovaný považujeme za tendenčný vzhľadom k tomu, že ministerstvo porovnávalo roky 2008 a 2009 – t.j. roky najväčšej hospodárskej krízy ktorá svet postihla, s rokmi pred krízou a prebytky deklaruje ako nadalokáciu. Slovensko ako malá a otvorená ekonomika mala jeden z najvyšších prepadov produkcie v rámci EU. Je len pochopiteľné že pri prepade výroby firmy neprodukujú emisie CO2 a následný predaj nespotrebovaných povoleniek slúži ako čiastková kompenzácia strát vyplývajúcich zo svetovej krízy. V neposlednom rade o tendenčnosti predkladateľa svedčí aj cena EUA (povoleniek) ktoré pre svoje výpočty zvolila, a to 22,35 EUR v roku 2008 a 13,14 EUR v roku 2009. 
Vláda a ministerstvo financií by mali zmeniť rétoriku a hľadať rezervy vo výdavkoch namiesto toho, aby neustále predkladali návrhy len na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu na úkor zamestnávateľov.