VRÁTENIE NOVELY ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ DÁVA ŠANCU NA KONŠTRUKTÍVNE ÚPRAVY ZÁKONA

Podnikatelia vyzývajú poslancov Národnej rady na akceptovanie pripomienok a odporúčaní Prezidenta Slovenskej republiky. 

Bratislava 18.11.2013 : Klub 500 víta rozhodnutie Prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča nepodpísať novelu Zákona o kolektívnom vyjednávaní a vrátiť ju Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. 

Klub 500 už v priebehu prípravy ako aj v priebehu samotného legislatívneho procesu upozorňoval ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako predkladateľa návrhu, že ním navrhovaná novela zákona nie je v súlade s Ústavou SR. Klub 500 upozorňoval, že v čase pretrvávajúcich negatívnych dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenska sa uvedený zákon môže stať priamou prekážkou naštartovania hospodárskeho rastu s negatívnym dopadom na zamestnanosť. 

„Sme presvedčení, že uvedená novela je v priamom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, nakoľko porušuje známu právnu zásadu, ktorá je súčasťou európskej právnej kultúry a podľa ktorej sa zmluvou môžu upravovať iba vzťahy medzi zúčastneným zmluvnými stranami. Naviac zamestnávateľ, na ktorého sa má rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa nemá prakticky žiadnu možnosť súdnej obrany a jediné čo mu zostane, je podriadiť sa tomuto aktu.“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Tibor Gregor. 

Klub 500 pri posudzovaní ústavnosti novely vychádzal zo zásady, že nevyhnutnou súčasťou demokratického právneho štátu je aj ochrana slobody zmluvnej vôle, ktorú možno označiť za derivát ochrany vlastníckeho práva. S podstatou a účelom kolektívneho vyjednávania je spojený aj inštitút extenzie kolektívnych zmlúv, t.j. možnosť rozšírenia ich dopadu aj na subjekty, ktoré ich nepodpísali. Tým však vzniká kolízia medzi obmedzením vlastníckeho práva a verejným/spoločenským záujmom. Extenzia kolektívnych zmlúv však nesmie zbavovať ich adresátov možnosti súdneho preskúmania ustanovení vzťahujúcich sa na konkrétne subjekty, v opačnom prípade by sa mohlo jednať o rozpor s princípom právneho štátu. 

„Klub 500 poukazuje na to, že Slovenská republika nie je v otázke extenzií kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa viazaná žiadnou smernicou EU, prípadne medzinárodnou zmluvou, alebo dohovorom. Jediným medzinárodným dokumentom, ktoré rieši extenziu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je Odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce č. 91 o kolektívnych zmluvách. Odporúčania MOP však nemajú v zmysle Ústavy MOP pre členské krajiny záväzný charakter a Slovenská republika preto nie je týmto odporúčaním viazaná. Odporučenie Medzinárodnej organizácie práce bolo naviac prijaté v roku 1951 v úplne iných ekonomických a spoločenských podmienkach, v povojnovom období. Netušíme preto, či ministerstvo práce považuje za zrovnateľné podmienky v roku 1951 a 2013. “ dodal Tibor Gregor. 
„Klub 500 preto veľmi pozitívne vníma krok Prezidenta Slovenskej republiky nepodpísať novelu zákona. Klub 500 súhlasí s jeho odporúčaniami a považuje ich za vyvážené a plne v súlade s programovým vyhlásením Vlády Slovenskej republiky. Klub 500 preto vyzýva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby akceptovali návrhy Prezidenta Slovenskej republiky a prijali novelu zákona v upravenom znení. Klub 500 zároveň vyzýva predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov a OZ KOVO, aby svojimi nezmyselnými návrhmi neškodili ekonomike Slovenska, naopak sme presvedčení že pán Jozef Kollár ako prezident KOZ a pán Emil Machyna, ako predseda OZ KOVO by mali smerovať aktivity svojich združení smerom k opatreniam na zlepšovanie podnikateľského prostredia, a tým aj k zvyšovaniu zamestnanosti.“ uzavrel T. Gregor