URSO trestá podnikateľov za výrobu elektriny vo vlastných zariadeniach.

AZZZ, RÚZ, Klub 500 a ZPOE sú znepokojené návrhom vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Klub 500 a Združenie priemyselných odberateľov energie (ZPOE) vyjadrujú svoj jednoznačný nesúhlas s návrhom vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. Predmetná vyhláška neodôvodnene, a pritom zásadným spôsobom, zvyšuje náklady výrobcov elektriny vyrábajúcich pre vlastnú spotrebu, resp. prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy, ktorí elektrinu vyrobenú vo vlastnom, alebo inom zariadení pripojenom k miestnej distribučnej sústave spotrebúvajú pre vlastnú spotrebu, alebo dodávajú v rámci miestnej distribučnej sústavy bez použitia nadradenej sústavy. 
Subjekty vyrábajúce elektrinu pre svoju spotrebu budú podľa návrhu vyhlášky platiť namiesto doterajších 30 % z tarify za systémové služby (TSS) a z tarify za prevádzkovanie systému (TPS) plnú výšku týchto taríf z množstva elektriny vyrobenej vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanej pre vlastnú spotrebu elektriny, a to napriek tomu, že rozsah služieb krytých týmito tarifami sa nemení.
Systémové poplatky sú príjmom Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy určeným na krytie nákladov spojených s udržaním stability siete a podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a z domáceho uhlia. Je však nelogické, aby tieto náklady zdieľali aj výrobcovia, ktorí elektrinu vyrobenú vo vlastných zariadeniach nedodávajú do siete (čím by mohli spôsobovať výkyvy v jej stabilite), ale ju spotrebúvajú vo vlastných prevádzkach a zariadeniach. 
V prílohe „Vplyvy na podnikateľské prostredie“ k návrhu vyhlášky sa uvádza, že “predkladaný návrh vo všeobecnosti nespôsobuje oproti v súčasnosti platnému všeobecne záväznému predpisu negatívne spoločensko-ekonomické dopady na podnikateľské subjekty…”, pričom o tri vety ďalej sa konštatuje, že „opatrenie spôsobuje zvýšenie nákladov predmetným výrobcom elektriny o cca 49 mil. EUR.” URSO neskôr v rovnakej prílohe oznamuje, že „vyhláška zavádza zľavu z platieb za tarifu za prevádzkovanie systému pre odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy po splnení podmienok vyrovnaného diagramu“, a to až do možnej výšky viac než 56 mil. EUR. Je neprijateľné a diskriminujúce, ak sa zvýšením poplatkov pre jednu skupinu podnikov majú financovať zľavy pre iné podnikateľské subjekty. Vyrovnanosť odberového diagramu je už aj tak zvýhodnená nižším poplatkom za odchýlku. Navyše, nákup podporných služieb, financovaný z príjmov z TSS, sa realizuje na výpadok najväčšieho zdroja resp. spotrebiča v sústave, takže vyrovnanosť diagramov objem nákupu podporných služieb zásadne neovplyvňuje.
„URSO týmto spôsobom trestá výrobcov elektriny vo vlastných zariadeniach tým, že ich zaťažuje neodôvodnenými poplatkami, namiesto toho aby hľadalo spôsoby a cesty ako prispieť k tomu, aby cena elektriny bola na Slovensku primeraná a aby bol na Slovensku dostatok elektriny pre všetkých odberateľov.“ uviedli vo svojom stanovisku zamestnávateľské organizácie.
Energetická situácia na Slovensku a v celej Európskej únii je veľmi zložitá. Po havárii jadrovej elektrárne v japonskej Fukušime sa niektoré ekonomiky, vrátane najväčšej ekonomiky v EÚ – Nemecka, vydali na cestu postupného odstavovania svojich jadrových blokov. To v celom európskom priestore vyvoláva tlak na zvyšovanie cien elektriny. Znížením výroby elektriny z jadra EÚ stratí svoju elektroenergetickú sebestačnosť a stane sa odkázanou na dovoz elektriny z tretích krajín a súbežné budovanie drahých elektrární na báze obnoviteľných zdrojov. 
Výroba elektriny a tepla v priemyselných areáloch na Slovensku je striktne decentralizovaná a spotreba vyrobenej energie prebieha priamo v mieste jej výroby. Z technologického hľadiska ide o najvýhodnejšiu alternatívu výroby, ktorú oficiálne podporuje aj Európska komisia, a to najmä kvôli zníženiu strát v distribučných a prenosových sústavách, zvýšeniu energetickej účinnosti pri výrobe elektriny v kombinovanom cykle, väčšej stabilite sietí, palivovej flexibilite, využitiu druhotných a kogenerovaných zdrojov energie a pozitívnemu dopadu na redukciu investičných nákladov.
Návrh URSO je v rozpore so zámermi Európskej komisie, ktorá preferuje decentralizovanú výrobu elektriny v menších zdrojoch, na báze vysoko účinnej výroby a z vlastnej energetickej základne. Nabúrava sa tým logický synergický efekt, ktorý viedol národné ekonomiky od konca 18. storočia k budovaniu prepojených elektrizačných sústav a v súčasnosti vedie k vytváraniu funkčného vnútorného trhu s elektrinou. 
Z vyššie uvedených dôvodov máme za to, že ÚRSO by namiesto znevýhodňovania spotrebiteľov elektriny, ktorí si ju vyrábajú sami, alebo prostredníctvom zdroja v miestnej distribučnej sústave, mala prijímať opatrenia, ktoré vytvoria priestor na budovanie a využívanie zdrojov v rámci priemyselných areálov. Je neakceptovateľné, aby ten, ktorý investoval nemalé prostriedky do výstavby vlastných zariadení na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu, alebo do miestnej distribučnej siete, bol týmto spôsobom zo strany URSO doslova potrestaný. Zvýšené náklady za prevádzku siete má platiť ten, kto sieť naozaj zaťažuje. V stratégii energetickej politiky SR je vyjadrená podpora výrobe elektriny z alternatívnych, alebo druhotných energetických zdrojov, ktoré nevyhnutne vznikajú ako vedľajší produkt hlavnej činnosti ich výrobcov a tým napomáhajú znižovať využívanie primárnych zdrojov energií. Neúmerné tarifné zaťažovanie takejto výroby ju však, naopak, priamo likviduje.