Trestný zákon môže byť zneužitý v konkurenčnom boji

Klub 500 nesúhlasí s Trestným zákonom kriminalizujúcim podniky

Trestný zákon môže byť zneužitý v konkurenčnom boji

Návrh Trestného zákona, zavádzajúci trestnú zodpovednosť právnických osôb, nie je v predloženej podobe zrelý do ďalšieho legislatívneho procesu, vzhľadom na vágnosť definícií a možnosť jeho zneužívania. Slovenskí podnikatelia združení v Klube 500 sa preto pripájajú k ostatnými zamestnávateľským organizáciám, ktoré protestujú proti kriminalizácii podnikania a žiadajú návrh Trestného zákona stiahnuť a prepracovať. Informoval o tom predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.

,,Trestná zodpovednosť firiem je síce zakotvená v právnych poriadkoch niektorých štátov EU, ale navrhovaná legislatívna norma ide nad rámec toho, čo žiada únia. Sme proti tomu, aby zákon umožňoval vykonštruované stíhania firiem a zmocnenia sa ich majetku cez systém sankcií. Konkurencia môže vytypované firmy pomocou neho zlikvidovať. Okrem fyzických osôb sa budú trestať aj právnické, čo môže viesť k dvojnásobnému súdeniu za ten istý skutok“, poukázal Vladimír Soták.

Klub nepopiera potrebu boja proti organizovanému zločinu, či praniu špinavých peňazí, ale žiada zákony, ktoré budú hovoriť jasnou rečou a neponechajú ich vysvetľovanie na súdnu prax. Je si vedomý záväzkov, ktoré SR v oblasti prijatia trestnej zodpovednosti právnických osôb prijala, či zaviazala sa prijať nevyhnutné opatrenia na to, aby mohli byť aj právnické osoby zodpovedné za trestné činy úplatkárstva, nepriamej korupcie a prania špinavých peňazí.

,, Žiadame však zmenu návrhu tak, aby boli odstránené nejasné definície a bola zamedzená možnosť zneužívania zákona a to aj vo vzťahu k navrhovanej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Nie je možné, aby trestný zákon v súvislosti s popisovaním trestnej činnosti používal slovné spojenia ako „vo väčšom rozsahu“ – v súvislosti so zvýhodňovaním veriteľa. V menšom rozsahu sa veriteľ zvýhodňovať môže? Alebo podobné nepresnosti pri zneužití účasti na hospodárskej súťaži“, zdôraznil Vladimír Soták.

Ďalej poukázal aj na to, že na jednej strane je snaha prijať patričné zákony a postihovať vinníkov, na druhej strane je spod pôsobnosti zákona vyňatý štát, štátne orgány, obce a vyššie územné celky. ,,Pýtame sa – to tieto orgány nepáchajú trestnú činnosť? A čo tak trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa navrhovaného §245? Ako si máme vysvetliť 25 miliardovú „sekeru“ pri ČSOB, či ďalších 8 miliárd Sk kurzových strát, o ktoré štát prišiel pri predaji SPP? Pýtame sa aj na to, prečo na jednej strane stíhame sudcov a správcov konkurzných podstát a na strane druhej nestíhame starostov a primátorov za rôzne verejne známe kauzy? Žiadame predkladateľov návrhu, aby sa zaoberali pripomienkami zamestnávateľov, pretože sú podložené reálnou praxou “, uzavrel Vladimír Soták.