Stanovisko Klubu 500 k preceneniu majetku SPP

Klub 500: Rozdelenie plynární sa nesmie zneužiť na zvýšenie cien

Klub 500 nesúhlasí s takým spôsobom rozčlenenia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP),a.s., ktoré by automaticky viedlo k zvýšeniu cien plynu. Podporuje preto kroky regulátora trhu – Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý si dal vypracovať právnu analýzu s cieľom stanovovať aj naďalej ceny podľa platnej hodnoty majetku. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Mgr. Ing. Tibor Gregor.
„Zverejnené zisky SPP za posledné roky dokazujú, že tento podnik má už v súčasnosti neprimerane vysoko nastavenú mieru zisku v porovnaní s odberateľmi, ako aj s plynárenskými sústavami okolitých krajín. Zamýšľané precenenie majetku SPP preto nesmie viesť k ďalšiemu zvýšeniu cien a tým i miery zisku, čo by sme považovali za jasné zneužitie monopolného postavenia na trhu. Podnikatelia preto vyzývajú ÚRSO, aby nepodľahol tlakom monopolného dodávateľa na ďalšie zvýšenie cien plynu“, vyhlásil T.Gregor.
Ďalej poukázal na to, že aj posledné zverejnené neprimerané zisky ďalších monopolistov a dominantných dodávateľov, akými sú energetické rozvodné závody, či Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), signalizujú, že by sa mala opätovne vykonať podrobná analýza oprávnenosti všetkých nákladov, ktoré vstupujú do regulovaných cien. Vzhľadom na dosahované zisky všetkých regulovaných subjektov, vidia podnikatelia priestor na znižovanie regulovaných cien a poplatkov. Výsledky SPP a ďalších monopolistov dokazujú, že tieto firmy majú oproti priemyslu neprimerane vysoko nastavené miery ziskov.
„Chápeme prirodzenú snahu SPP ako podnikateľského subjektu o maximalizáciu zisku, ale táto snaha nesmie ísť na úkor ostatných podnikateľov a obyvateľstva. Astronomické zisky SPP (za rok 2004 21,6 miliardy Sk) však dokazujú, že na Slovensku sa stále nedá hovoriť o prostredí blízkemu konkurenčnom, veď priemysel pracuje s rentabilitou na úrovni štyroch percent! Neprimeraná výška zisku monopolného dodávateľa SPP len potvrdzuje výhrady, ktoré Klub 500 vznášal proti výške regulovaných cien. Pritom zmyslom regulácie by malo byť vytváranie a podpora prostredia blízkeho konkurenčnému prostrediu“, vyhlásil T. Gregor.
Klub 500 je presvedčený, že úlohou štátu je spoluvytváranie priaznivého podnikateľského prostredia. V prípade monopolných a dominantných firiem je povinnosťou štátu chrániť spotrebiteľov pred ich svojvôľou a dosahovaním neprimeraných ziskov, na úkor ostatných. Kroky príslušných ministerstiev i ÚRSO majú viesť k zamedzenie zneužívania monopolných postavení jednotlivých subjektov na energetickom trhu. ,,Žiadame preto aj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby v rámci diskusie k Správe o činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2004 vyjadrili svoje stanovisko k uvedenej problematike a prijali také právne opatrenia aby v budúcnosti nedochádzalo k zneužívaniu monopolného postavenia regulovaných subjektov“, zdôraznil T. Gregor.
Dodal, že podnikatelia nie sú za krížové dotácie medzi jednotlivými druhmi odberateľov. Na základe poznania regulačných metód a vzorcov sú však presvedčení, že regulátor má stále dostatočný priestor na eliminovanie neprimeraných ziskov energetického sektora. „Konštanty použité vo vzorcoch, ak sa nerovnajú číslu jedna, stále umožňujú energetickým operátorom primeraný zisk a tým aj primeraný prospech majoritného vlastníka z podnikania v energetike.
Žiadame dôsledné zhodnotenie dopadu prípadných cenových posunov na slovenskú ekonomiku a využitie všetkých dostupných možností na zamedzenie neprimeraného zvyšovania cien a z toho vyplývajúce zvyšovanie ziskov energetických operátorov“, uzavrel T. Gregor.