Stanovisko Klubu 500 k neprijatiu legislatívy

KLUB 500, Nobelova 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
27.apríla 2004

Tlačová informácia-Stanovisko Klubu 500 k neprijatiu legislatívyKlub 500 : Došlo na naše slová


Neschválenie návrhu energetických zákonov je potvrdením, že obavy a varovania Klubu 500, ktoré publikoval v posledných týždňoch boli oprávnené. Slovensko nestihne prijať modernú a pre podnikateľské prostredie nevyhnutnú energetickú legislatívu. Pritom normy mali vytvoriť aj u nás otvorený energetický trh, s voľnosťou výberu dodávateľa, bez nebezpečia vytvárania národnej bariéry a s transparentne stanovenými cenami za univerzálnu službu – zabezpečenie ústavou garantovaného prístupu k energii ako služby vo verejnom záujme, s primeranou ochranou odberateľov.
Dnes je už jasné, že zákony nenadobudnú účinnosť k termínu nadobudnutia účinnosti smerníc EU o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a plynom (01.07.2004 pre odberateľov elektriny a plynu mimo domácnosti), čím vzniká dvojprávny stav a nebezpečie chaosu (budú platiť smernice aj prekonané zákony č. 70/1998 Z.z. a 276/2001 Z.z.). 
Potom je namieste realizácia podaní na Európsky súd, pretože priemyselní podnikatelia na Slovensku, ostávajú rukojemníkmi regionálnych dodávateľov (monopolov). To, že sa neuskutočnilo právne oddelenie dodávky od distribúcie, spolu s neprimeranými poplatkami za systémové a podporné služby v elektrizačnej sústave a absencia objektívnych pravidiel trhu, neumožňuje voľný výber dodávateľa a dohodnutie ceny energetického tovaru s ním. Preto je potrebné zabrániť aby distribučné spoločnosti naďalej zneužívali svoje dominantné postavenie na trhu. Klub 500 varuje: Pri súčasnom štýle práce a prípravy energetickej legislatívy nie je predpoklad jej prijatia ani v treťom kvartáli tohto roku!
Predseda Klubu500 Ing. VladimírSoták považuje neprijatie balíka energetických zákonov za vážny nedostatok a podčiarkuje: „Je absolútne neospravedlniteľné, aby ministerskí úradníci jednoducho nestihli termíny. Ministerskí úradníci sú na to, aby vytvárali prostredie pre podnikateľov na Slovensku a za toto by mali byť jednoznačne potrestaní. Klub500 ponúkal aj Ministerstvu hospodárstva SR, aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví konzultačnú pomoc, pretože v niektorých oblastiach jednoznačne títo úradníci nemajú dostatočné vedomosti. Zdôrazňujeme, že je potrebné vytvárať atmosféru spolupráce medzi vládou a zamestnávateľmi, aby sa pripravovala a včas prijímala len kvalitná legislatíva. Tak ako je legislatíva pripravená nás, výrobcov tovarov znevýhodňuje oproti našej konkurencii v členských štátoch EU, aj v tretích krajinách. Ja to považujem za veľmi nefér.“
Toto je vizitka práce nielen ministerských úradníkov ale svoj podiel viny na tom nesie aj „vyčkávací“ prístup Legislatívnej rady vlády. Je nemysliteľné, aby zástupcovia zamestnávateľov, na ktorých stojí a padá tvorba HDP Slovenska nemali svoje zastúpenie v Legislatívnej rade vlády. Je potrebné, aby si aj podnikateľské subjekty uvedomili akým spôsobom a kto ich reprezentuje. Sú to zväzy? Asociácie? Zamestnávatelia musia vytvoriť jednu silnú, modernú a akcieschopnú organizáciu, ktorá bude hájiť ich práva a nedopustí, aby dochádzalo takýmto prešľapom. V tejto súvislosti Klub 500 v najbližšej dobe odprezentuje alternatívny systém fungovania zamestnávateľských štruktúr