Stanovisko Klubu 500 k návrhu zrušiť tripartitu

KLUB 500, Nobelova 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
3.mája 2004

Tlačová informácia – Stanovisko Klubu 500 k návrhu zrušiť tripartitu
Podnikatelia sú proti spolitizovaniu tripartity
Klub 500 je proti zrušeniu tripartity

Klub 500 je proti zrušeniu tripartity, pretože ju naďalej považuje za vhodnú pôdu na hľadanie spoločných východísk zamestnávateľov, pracujúcich a vlády pri tvorbe legislatívy. Rovnako ako vláda má aj klub výhrady k spolitizovaniu odborov a ich deklarovanému prikloneniu sa k jednej politickej strane. Je však proti tomu, aby sa táto situácia riešila na úkor záujmov zamestnávateľov a zamestnancov, lebo zrušenie tripartity by bolo kolektívnym trestom a koncom spoločenského konsenzu pri transformácii ekonomiky.

,, Plne chápeme výhrady ministra hospodárstva Pavla Ruska voči doterajšiemu fungovaniu tripartity. Klub 500 má dlhodobé výhrady voči spôsobu rokovaní a nepripravenosti vedenia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) na čele s Michalom Ľachom a Františkom Bruckmayerom, čo vyvrcholilo minulý týždeň vystúpením klubu z AZZZ. Rovnako chápeme aj výhrady voči politickým ambíciám odborárskych predstaviteľov. Sme však za zachovanie tripartity, ktorá by mala fungovať za iných pravidiel, pri tvorbe ktorých je ochotný Klub 500 spolupracovať. Cieľom tohto úsilia je, aby teraz, po vstupe do EU, zamestnávateľov zastupovala iba jedna moderná, dynamická a akcieschopná organizácia“, informoval predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.

Ďalej dodal, že príkladom potreby tripartity a rokovaní na tejto úrovni je aj Ministerstvom spravodlivosti SR pripravený návrh Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý výrazným spôsobom modifikuje podnikateľské prostredie subjektov na trhu SR. O dopadoch tohto zákona na podnikanie bude Klub 500 informovať v krátkej dobe na tlačovej konferencii.