Stanovisko Klubu 500 k návrhu zriadiť ministerstvo pre cestovný ruch a turistiku.

Slovensko so svojou prírodnou scenériou má neskutočné príležitosti rozvoja aktívneho cestovného ruchu. Klub 500 považuje cestovný ruch do budúcna za hlavný zdroj príjmov štátneho rozpočtu. Rozvoj cestovného ruchu a turistiky sa musí stať štátnou filozofiou, s ktorou by sa mali stotožniť všetky politické strany.

Klub 500 v minulosti opakovane upozorňovali na zanedbávanie týchto oblastí a dnes je na škodu veci, že cestovný ruch a turistika sa musia budovať prakticky od nuly. Okolité krajiny sa s touto filozofiou dávno stotožnili a prostriedky, ktoré sú vynakladané z rozpočtov týchto krajín rádovo prevyšujú vyčlenené prostriedky v rámci Slovenska. 
Klub 500 je pripravený aktívne spolupracovať pri vytvorení tejto filozofie, preto jednoznačne podporuje myšlienku zriadenia centrálneho orgánu, ktorý by riadil cestovný ruch a turistiku na Slovensku. Organizácie, ktoré boli a sú zodpovedné za rozvoj cestovného ruchu zďaleka nevyužili svoje možnosti, aj keď obmedzené. Dnes nie je dôležité viesť diskusiu o tom, ako by sa malo vytvárať ministerstvo, oveľa dôležitejšie je postaviť túto štátnu filozofiu, ktorá do budúcnosti bude garantovať príjmy štátneho rozpočtu.
O tejto problematike by nemali diskutovať analytici bez osobných skúseností z oblasti cestovného ruchu a turistiky, ale ľudia, ktorí v tejto oblasti majú nielen skúsenosti zo sveta, ale aj takí, ktorí v tejto oblasti v posledných rokoch dokázali zrealizovať projekty, dnes už slúžiace ako dobrá základňa pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky na Slovensku.

Cestovný ruch a turistika by nemali byť predmetom politického boja, ale výstupom racionálneho myslenia.