Stanovisko Klubu 500 k energetickým zákonom

Stanovisko Klubu 500 k energetickým zákonom


Trojica energetických zákonov schválená Národnou radou SR v utorok 26.októbra, obsahuje závažné nedostatky, ktoré sa tam dostali napriek pripomienkam podnikateľov. Najzávažnejšími z nich je nemožnosť odvolať sa proti rozhodnutiam Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), či chýbajúca povinnosť vykupovať elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Rozhodujúci účastníci energetického trhu – odberatelia, sú obmedzení vo svojich právach tým, že nemôžu napadnúť cenové rozhodnutia URSO v správnom konaní. Súd síce môže preskúmať zákonnosť rozhodnutia, ale nie výšku stanovenej ceny. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
Vrcholným orgánom URSO je regulačná rada a zákon nedefinuje zodpovednosť jej členov, čím vytvára priestor pre subjektívne rozhodovanie. V zákone sú zakotvené práva regulátora nad rámec obvyklý v členských krajinách EU a nerešpektuje sa jestvujúce prostredie slovenského energetického sektora. Napriek tomu, že ide o tretiu novelu zákona, má tendenciu zakonzervovať súčasný stav, s neprimeranými právomocami energetického regulátora. Právomoci a zodpovednosti nie sú vyvážené, lebo člena regulačnej rady pri jeho nečinnosti nemá možnosť navrhnúť na odvolanie ani orgán, ktorý ho navrhol.
,,Pri nejasnom spôsobe kreovania URSO naďalej pretrváva neprijateľná možnosť subjektívneho určovania cien, bez možnosti odvolania. Arogancia doterajšieho pôsobenia tohto orgánu vyvrcholila neprijateľnými osobnými postojmi jeho predsedu a prejavila sa aj v zabetónovaní pozícií regulátora trhu v prijatých zákonoch. Komu má slúžiť takáto energetická legislatíva? Arogantnosť prípravy zákonov a arogancia moci sa prejavujú v neochote pripraviť a prijať transparentnú legislatívu zohľadňujúcu vecné argumenty. Ignorancia voči odberateľom energií vedie k ich zneužívaniu, znehodnocovaniu ich postavenia na trhu a v prípade občanov k vedomému poškodzovaniu, s dopadom na životnú úroveň“, vyhlásil T. Gregor.
Dodal, že prijatý zákon vôbec nepočíta s povinnosťou distribučných spoločností vykupovať elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú všade vo svete podporované. Takto koncipovaný zákon je voči výrobcom likvidačný, pretože nestanovuje minimálnu výkupnú cenu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Pritom Smernica Rady a Parlamentu EU jasne určuje potrebu podporiť výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na to prispôsobiť podporné programy a o výsledkoch informovať komisiu. V zákone je zvýraznená zodpovednosť Ministerstva hospodárstva SR za realizáciu energetickej koncepcie, ale zbytočne bol presunutý výkon právomocí v energetike na URSO a to v problematike stanovovania technických parametrov, či technických pravidiel na zabezpečenie hospodárnosti využitia energie.
Zákon o tepelnej energetike je v pojmoch zmätočný. Perličkou je, že kým bola potreba chrániť výdavky zo štátneho rozpočtu na dotácie k cene tepla pre občanov, nikto nespochybňoval potrebu overovania hospodárnosti prevádzky tepelných zariadení. Akonáhle ide o službu pre občana, ide o náklad, ktorý vraj zbytočne zvyšuje cenu tepla. Treba veriť, že zavedením trojročnej periódy overovania zníži regulátor cenu jedného gigajoulu o príslušnú korunu (!), ktorú doteraz overovanie stojí. 
Základná potreba upravovať konanie v prirodzene monopolnom prostredí s cieľom chrániť odberateľa a zmysel potreby otvárania energetického trhu sa zo znenia prijatých energetických zákonov nedajú vyrozumieť. Klub 500 napriek výhradám považuje novoprijaté energetické zákony za prínos voči doterajšiemu stavu.