Stanovisko k výstavbe veterných elektrární

Klub 500 so znepokojením sleduje snahy o masové rozšírenie využívania veternej energie na Slovensku.
Klub 500 zásadne nesúhlasí s využívaním veternej energie na Slovensku ako so zdrojom vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov.
K uvedenému nesúhlasu máme nasledujúce zásadné pripomienky a argumenty:

1. vo vzťahu k energetickej politike:
Slovensko je v súčasnosti krajinou, ktorá predáva prebytok vyrobenej elektriny na trhoch EÚ. Slovensko sa však po plánovanom odstavení jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach dostane do situácie, keď bude chýbať 30% elektriny na domácom trhu. Preto do budúcna potrebuje na jednej strane ekonomicky efektívne zdroje elektriny (veterná elektrina je jednou z najdrahšie vyrobených) a na strane druhej zdroje pásmovej elektriny (veterná medzi tieto zdroje nepatrí). 
Ročné hodinové využitie veternej energie vo vnútrozemskom prostredí a nestabilná predikcia disponibility veternej energie majú za následok, že elektrina z vetra je najdrahšou zo všetkých obnoviteľných zdrojov. Je drahšia dokonca aj ako elektrina vyrobená vo fotovoltických kolektoroch (kremíková technológia).
Veterné elektrárne a ich využívanie si vyžaduje potrebu záložných zdrojov elektriny, ktoré by mali suplovať výpadky výroby v prípade bezveterného počasia. Takéto voľné zdroje však Slovensko nemá. Výroba elektriny z veternej elektrárne je maximálne nestabilná (čo do výkonu), táto skutočnosť spôsobuje problémy Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave udržať stabilitu siete. 
Elektrina vložená do výroby generátora, stožiara a rotoru veterného agregátu v porovnaní s efektom z výroby elektriny vyrobenej týmto agregátom dávajú jasný výsledok, že nejde o efektívny elektroenergetický zdroj, resp. ide o nezmysluplné vynakladanie finančných prostriedkov, ktorých Slovensko nemá prebytok.

2. vo vzťahu k životnému prostrediu:
Slovensko má jednu z najkrajších prírodných scenérií v Európe. Táto skutočnosť nám dáva predpoklady, aby oblasť cestovného ruchu bola dobudúcna jednou z kľúčových oblastí priemyslu, ktoré budú hlavným zdrojom príjmov štátneho rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je cestovný ruch a budovanie jeho infraštruktúry v začiatkoch je nevyhnutné, aby sme si zachovali prirodzený ráz krajiny bez rušivých vplyvov, ktoré so sebou prinášajú veterné elektrárne. Je neprípustné, aby sa veterné elektrárne budovali v oblastiach, kde cestovný ruch má prirodzený potenciál rozvoja, nakoľko veterné elektrárne tento potenciál úplne zničia.
Veterné elektrárne sú viditeľné na vzdialenosť aj 10 km, čím rušia prirodzenú scenériu krajiny. 

3. vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia
Veterné elektrárne so sebou prinášajú zvýšenú hlučnosť v prostredí, zaberajú veľkú plochu a sú nebezpečné najmä v zimnom prostredí, kedy odlietajú kusy námrazy na vzdialenosť aj niekoľko sto metrov – čo môže byť životu nebezpečné.

Vzhľadom k uvedenému:
1. žiadame zablokovať výstavbu veterných elektrární, minimálne do času prijatia zákona o cestovnom ruchu, ktorý musí definovať aj ochranu oblastí, ktoré su potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu,
2. žiadame urýchlene prijať zákon o cestovnom ruchu,
3. dávame do pozornosti príklad z Rakúska, kde reálne ukončili stavbu veterných elektrární a príklad Nemecka, kde sú zákonom prísne definované oblasti, v ktorých podobné stavby nemôžu byť postavené.