Slovenské podniky sa cítia ohrozené.

KLUB 500 ŽIADA VLÁDU ABY NELIKVIDOVALA DOMÁCICH VÝROBCOV 

Bratislava 25.11.2011: „Klub 500 víta príchod zahraničných investorov na Slovensko, ktorí vytvárajú pracovné miesta a znižujú nezamestnanosť v oblastiach, ktoré prinášajú technológie a ktoré na Slovensku nie sú. Považuje však za neprípustné, aby vláda podporovala takmer 50%-nou štátnou pomocou príchod investora, ktorý má na Slovensku svojho priameho konkurenta. Týmto spôsobom je priamo ohrozený domáci výrobca s dlhoročnou tradíciou, ktorý 75% svojej produkcie realizuje na svetových trhoch a ktorý sa tam presadil bez akejkoľvek štátnej pomoci, len z vlastných zdrojov,“ vyhlásil predseda Klubu 500 Vladimír Soták. 
Reagoval tak na najnovšie neprimerané stimuly, ktoré by pri vstupe na Slovensko mala získať rakúska firma Gallai&Wolff, čo však považujú slovenskí podnikatelia združení v Klube 500 za likvidáciu domáceho výrobcu Oceľové konštrukcie Doprastavu, a.s. Žiadajú preto, aby štátna pomoc uvedenej firme poskytnutá nebola.
Oceľové konštrukcie Doprastavu, a.s., majú dlhoročnú tradíciu vo výrobe mostných ložísk a mostných dilatácii, o čom svedčí export do mnohých krajín sveta, ako napr. Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Azerbajdžan, Turecko, Taiwan atď. Práve výroba mostných ložísk a mostných dilatácii má byť predmetom štátnej podpory pre spoločnosť Gallai&Wolff.
Zástupcovia Klubu 500 konštatovali, že podľa predloženého materiálu na rokovanie vlády, spoločnosť plánuje zabezpečiť kapacitu výroby kovových konštrukcií a ich častí v objeme 1 930 ton/rok s 253 pracovníkmi, pričom spoločnosť Doprastav zabezpečuje výrobu kovových konštrukcií a ich častí v objeme 2.000 ton/rok s 55 zamestnancami. 
Klub 500 považuje materiál, predložený na rokovanie vlády za tendenčný, nakoľko sa predkladateľ materiálu v časti Vplyvy na podnikateľské prostredie riadne nevysporiadal s dopadom schválenia stimulov na existujúce spoločnosti keď uvádza: 
„3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet? 
Ide o poskytnutie investičnej pomoci pre konkrétnu spoločnosť. Nepriamo budú po zavedení závodu ovplyvnené i ďalšie podnikateľské subjekty (stravovacie, upratovacie služby, a pod.).“
„Slovenskí podnikatelia žiadajú upraviť systém prideľovania investičných stimulov tak, aby v prípade príchodu investora do odvetvia, v ktorom sú na Slovensku domáci výrobcovia, boli stimuly automaticky poskytnuté v primeranom rozsahu aj domácim podnikateľom. Je si potrebné uvedomiť, že na investičné stimuly sa poskladajú aj domáci podnikatelia, ktorí ich vlastne touto formou darujú svojim priamym konkurentom,“ zdôraznil V. Soták
Klub 500 už v minulosti upozorňoval na to, že je potrebné, aby v odvetviach, kde má Slovenská republika silný domáci potenciál, venovala vláda SR rovnakú pozornosť aj domácim investorom nielen zahraničným.