S t a n o v i s k o k zákonu o energetike a …

S t a n o v i s k o k zákonu o energetike a k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Pre priemyselných odberateľov potrebujeme novú modernú energetickú legislatívu. Najmä pre nás, ktorí sme zabezpečovateľmi tvorby HDP je čitateľná energetická legislatíva potrebná. Vyvára nám porovnateľné postavenie na trhoch s nami produkovaným tovarom v únii aj v širšom okolí.

Návrhy zákonov boli podrobne prediskutované s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a vysvetlili sa všetky okolnosti a podrobnosti so zákonmi súvisiacimi. Prediskutoval sa model trhu s elektrinou a plynom, postavenie a úlohy orgánov štátnej správy a v konečnom dôsledku aj miesto účastníkov energetického trhu. Na základe našich pripomienok sa upresnilo postavenie a úlohy orgánov štátnej správy v energetike.

Otázka legislatívneho postavenia tzv. areálových distribútorov – prevádzkovateľov lokálnych distribučných sústav(rozdiel medzi právami a povinnosťami voči veľkým distribútorom a zjednodušenie pri vedení oddeleného účtovníctva atď.) sa musí riešiť v súlade s ustanoveniami, ktoré sa týkajú prevádzkovateľov distribučných sústav s možným upresnením vo vykonávacích predpisoch. Z hľadiska počtu, nie množstva distribuovanej elektriny a plynu, je takýchto potenciálnych držiteľov povolenia neporovnateľne viac ako traja regionálni distribútori v elektrine a jeden celoslovenský distribútor v plyne.

Návrh zákona podľa nášho názoru nevytvára dostatočnú možnosť pre malého odberateľa mimo domácnosti ostať chráneným (regulovaným) odberateľom.

Trváme na našom názore, že doterajším stavom aplikácie regulácie v energetike bola poškodená konkurencieschopnosť všetkých odvetví priemyslu v oblasti vysokých, neodborne stanovených (napr. miera inflácie) a netransparentných cenových rozhodnutí a cenových taríf, čím celý proces výrazne utrpel a trpí i ďalej. Zásadné pripomienky k návrhu novely regulačného zákona, jeho štruktúre, ktoré zamestnávatelia ako predstavitelia rozhodujúcich odberateľov v minulosti tlmočili otvorene, hoci sú v princípoch v návrhu zákona zohľadnené, treba ich však dosledovať aby v zákone ostali. Treba však pripomenúť, že neprincipiálne postavenie orgánov regulácie ostalo ešte otvorené.

Veríme, že kolízne kreovanie orgánov regulácie s komfliktným postavením osoby predsedu regulačnej rady a úradu navrhovateľ dotiahne.

Vzhľadom na rozsah novelizácií súhlasíme aby zákon o regulácii zverejnil predseda NR SR v úplnom znení zákona o regulácii s vlastným číslom právnej úpravy bez odkazov na jednotlivé ustanovenia pôvodného zákona.