Rok 2005 hodnotia podnikatelia prevažne pozitívne

Podnikateľské prostredie sa zlepšuje, rezervy ešte stále sú

Z pohľadu slovenských podnikateľov, združených v Klube 500, možno hodnotiť rok 2005 prevažne pozitívne. Slovensko patrí k najlepším reformátorom v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia, nastavenie daňovej reformy sa prejavilo zefektívnením miery zdanenia kapitálu a jednoznačným prínosom je zrušenie daní z dividend a rovná daň. Hlavnými pretrvávajúcimi negatívami podnikania sú vysoké odvodové zaťaženie, zdĺhavosť vymožiteľnosti práva a byrokracia štátnej správy. Vyhlásil to výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Medzi ďalšie hlavné klady patrí to, že slovenská ekonomika je stabilizovaná, s vysokým tempom rastu HDP, relatívne ustáleným vývojom SKK voči Euru, čo sa odrazilo aj na tom, že SR ako prvá krajina z višegrádskej štvorky vstúpila do európskeho mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Pozitívom je aj pokračujúca reforma pracovného trhu, ktorý je flexibilnejší. Zmeny vo vyplácaní dávok, motivácia pre zamestnanie a prílev investícii sa odrazili na klesajúcej miere nezamestnanosti. Potešiteľné je aj skrátenie času potrebného na založenie firmy z 80 na 25 dní“, konštatoval Tibor Gregor.

Prekážkou je neustále sa meniaca legislatíva, s nedostatočnou prípravou, bez kvalitnej analýzy dopadov na podnikateľské prostredie, pretože absentujú dostatočné analytické kapacíty ústredných orgánov štátnej správy. Výsledkom je častá novelizácia, nejednoznačnosť, rôzny výklad obsahu, komplikovanosť formulácií. K zlepšeniu podnikateľského prostredia by výrazne prispelo dokončenie liberalizácie trhu s plynom a elektrinou.

„Slovensko ešte potrebuje uskutočniť reformu školstva a predovšetkým radikálne znížiť regionálne rozdiely v oblasti hospodárstva a ekonomiky. Rozdielna miera životnej úrovne, príležitostí na zamestnanie, výšky priemernej mzdy a prístupu k vzdelaniu, sa musia riešiť ako jedna z priorít aj za pomoci štrukturálnych fondov EÚ“, uzavrel Tibor Gregor.