Reakcia Klubu 500 na článok ÚRSO ,,O čo ide tajomnému Klubu 500“

Reakcia Klubu 500 na článok ÚRSO ,,O čo ide tajomnému Klubu 500“

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) si na pomoc pri útoku voči Klubu 500 zobral našu internetovú stránku a vyčíta nám, že sa z nej nedozvie členov klubu a na základe toho vyvodzuje, že klub zastupuje ,,neurčitú časť priemyslu“. Klub združuje fyzické osoby -,,slovenských vlastníkov a spoluvlastníkov spoločností zamestnávajúcich viac ako 500 zamestnancov“ a na svoju reprezentáciu má zvolené orgány s delegovanými právomocami. Fakt, že členovia Klubu 500 sú vlastníkmi a spoluvlastníkmi viac než 70 podnikov na Slovensku i v zahraničí, podľa ÚRSO asi nestačí na reprezentatívnosť. Pýtame sa teda či na reprezentatívnosť stačí to, že o existenčných cenách energií rozhoduje šesť (!) členov regulačnej rady, bez akejkoľvek kontroly?
Podľa aktualizovaných údajov na web stránke sú členovia Klubu len v SR vlastníkmi a spoluvlastníkmi 20 spoločností nad 500 zamestnancov, čo tvorí 21,5 % zo všetkých súkromných spoločností (nad 500 zamestnancov). Tržby slovenských spoločností vlastnených členmi Klubu boli viac než 58 mld. Sk. Celkový počet zamestnancov všetkých podnikov (nad 500 zamestnancov), bol vlani 226 186. Z toho v súkromných tuzemských spoločnostiach ich pracovalo 91.956 a členovia Klubu zamestnávali vyše 40.000. 
Zámienka reprezentatívnosti poslúžila na útok voči Klubu, ktorý dlhodobo kritizuje závažné nedostatky energetických zákonov a nekontrolovateľné postavenie členov ÚRSO, nezodpovedajúcich sa za svoje rozhodnutia nikomu. Vo svete je bežným štandardom, že regulačné úrady sú poradnými orgánmi ministerstiev hospodárstva. V SR však členovia regulačnej rady nemajú v zákone definované žiadne povinnosti a nie je možné ich odvolať (s výnimkou viac ako 6 mesačnej absencie na rokovania rady). Pritom majú mesačný plat rovnajúci sa štvornásobku priemernej mzdy! Pritom podnikatelia majú jasne definované zodpovednosti dané Obchodným zákonníkom a členovia regulačnej rady zodpovednosť definovanú zákonom nemajú? (Znamená to že sú zo zákona nezodpovední?) Pritom všetci sa riadime tou istou Ústavou SR. O tom, že Klub 500 má pravdu svedčí aj protest prokurátora, ktorá bol vydaný proti cenovým rozhodnutiam ÚRSO z roku 2002, keď boli doručené podania na generálnu prokuratúru za porušenie zákona a súbežne 8 podaní na preskúmanie súladu s Ústavou SR (podávali aj nečlenovia klubu). Generálna prokuratúra dala podnetu za pravdu a navrhla cenové rozhodnutia pre porušenie zákona zrušiť. Vydávanie tajných rozhodnutí ÚRSO v roku 2002 považujeme za vzor ukážky netransparentnosti, ktorá zakladá možnosť subjektívneho rozhodovania. Tajné rozhodnutia boli vydané len za účelom privatizácie distribučných spoločností. Je toto ukážka nezávislosti regulačného úradu?
Zaujímavé je sledovať personálne obsadenie ÚRSO, kde je riaditeľom odboru regulácie elektroenergetiky Ing. Drahomír Mihálek. Podľa obchodného registra na internete je pán tohto mena členom dozornej rady a.s. Slovenská infraštruktúrna, ktorá má v predmete podnikania „konzultačné a poradenské služby vo vodnom hospodárstve, energetike a odpadovom hospodárstve“. 
Neobstojí ani odvolávanie sa na iné zamestnávateľské organizácie, ktoré by mali byť údajne spokojné s politikou ÚRSO. Tu neplatí že kto mlčí svedčí. Je vecou každej organizácie, voči čomu bude protestovať a preto Klub 500 považuje za svoje právo protestovať voči takým nedostatkom zákonov, ktoré sa prejavujú v likvidačných cenách energií. Je zrejme snahou ÚRSO otočiť pozornosť zo seba na podnikateľov, avšak podnikatelia sú tí, ktorí tvoria hodnoty, zamestnávajú a nemíňajú prostriedky štátneho rozpočtu, naopak štátny rozpočet napĺňajú.
ÚRSO si dal za úlohu nastoliť rovnováhu medzi záujmami dodávateľov a odberateľov energií tak, aby ,,bola zabezpečená kvalita a bezpečnosť ich dodávok a to všetko pri zohľadnení sociálnych dopadov na široké vrstvy obyvateľstva“. Pýtame sa čo má na mysli pod pojmom ,,zohľadnenie sociálnych dopadov“? Kto zohľadní dopady podnikateľom? Ak teda ÚRSO priznáva zohľadnenie dopadov pre jednu časť odberateľov, priznáva tak vlastne krížové dotácie, ktoré musí zaplatiť druhá časť odberateľov! Ešte dodávame, že ak si predstavuje ,,rovnováhu“ tak, že vlani odklepol v cenách pre dodávateľov ,,primeraný zisk“ prevyšujúci 10%, keď priemyselní odberatelia dosahujú zisk sotva 3 až 5 %, potom ide o divnú rovnováhu. Napriek našej dvojročnej snahe, ÚRSO nedokázal deklarovať čo si predstavuje pod pojmom ,,oprávnené náklady a primeraný zisk“. Sme presvedčení, že úlohou ÚRSO by malo byť chrániť obyvateľov a odberateľov pred zneužívaním dominantného postavenia dodávateľov energií. Preto jednou z našich zásadných pripomienok bola možnosť odvolať sa voči neprimeraným cenám, čo sa bohužiaľ nepodarilo. Ďalšou bolo zakotvenie osobnej zodpovednosti členov ÚRSO za chybné rozhodnutia, čo sa tiež nestalo. Sú tieto naše zásadné požiadavky naozaj iba v záujme klubu? Záver nech si urobí každý sám.

Výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor