Nesúhlas so zvyšovaním daní – Tlačová beseda a tlačová správa

TB SOPK, Klub 500 – Daňové a odvodové zákony

TB SOPK, Klub 500 – Daňové a odvodové zákony(Bratislava, 23. august 2016) Slovenská obchodná a priemyselná komora a Klub 500 sú mimoriadne znepokojení návrhmi na zvyšovanie daňového, odvodového a poplatkového zaťaženia.
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Klub 500 s veľkým znepokojením vyhodnotili balík návrhov noviel daňových a odvodových zákonov ako aj zákona o správnych poplatkoch, ktoré sú predložené na rokovanie vlády Slovenskej republiky s jediným cieľom, a to zvyšovať príjmy štátneho rozpočtu. Prijatie balíka daňových zákonov, zákonov o osobitných odvodoch, zákona o poisťovníctve a zákona o správnych poplatkoch bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie vo výške viac ako 350 mil. Eur ročne. Ide o oparenia, ktoré výrazným spôsobom zhoršujú podnikateľské prostredie na Slovensku.
Toto všetko prichádza v čase, keď Slovenská republika mala za rok 2015 vyššie daňové príjmy o viac ako 1,3 mld. eur ako boli odhady Inštitútu pre finančnú politiku, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aj Národnej banky Slovenska a za prvých 7mesiacov roku 2016 má lepší výber daní oproti roku 2015 o viac ako 310 mil. Eur!
„Nepoznáme metodiku, na základe ktorej Inštitút pre finančnú politiku, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aj Národná banka Slovenska pripravujú odhady, ale líšiť sa vo svojich odhadoch o viac ako 1 mld. Eur sa nám javí viac ako neprimerané. Ak by mali takto postupovať podnikateľské subjekty, potom ich komunikácia s bankami, ktoré hodnotia a posudzujú ich finančnú situáciu by bola veľmi problematická. Vyzývame uvedené inštitúcie, aby spresnili svoje odhady výberu daní, čo v konečnom dôsledku umožní pripraviť a prijať opatrenia na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, čo prispeje k stabilite daňového systému.“ uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.
SOPK a Klub 500 dlhodobo zastávajú názor, že jedným z najdôležitejších faktorov pre podnikateľské prostredie je stabilný daňový systém. Nespočetné množstvo noviel daňových zákonov neúmerne navyšuje administratívnu aj finančnú záťaž podnikateľov. Z pohľadu podnikateľov je pozitívom uplynulého obdobia boj s daňovými únikmi a následný zlepšený výber daní, čo potvrdzuje aj prvý polrok 2016.
„Je preto pre nás neprijateľné, ťažko pochopiteľné a ťažko vysvetliteľné malým akcionárom, prečo vláda pristupuje k zdaňovaniu dividend, navyše retroaktívne od roku 2004, keď tieto neboli zdaňované podľa v tom čase platných zákonov. Je evidentné, že tu dochádza porušeniu ústavných práv. Nemôžeme súhlasiť s tým, že jedna časť akcionárov by mala byť zdanená a druhá časť akcionárov, zahraničných investorov, bude v zmysle európskych smerníc od dane z dividend na Slovensku oslobodená. Pritom sa jedná podľa odhadov o viac ako 90% dividend, ktoré zo Slovenska odídu nezdanené!“ dodal predseda Klubu 500 Vladimír Soták.
Podnikatelia spoločne vyzývajú Vládu Slovenskej republiky, aby stiahla návrhy na zavedenie dane z dividend, aby nerozširovala osobitný 8%-ný odvod z poistného na celé poistné, ako aj ďalšie návrhy na zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia. Podnikatelia naopak vyzývajú koaličnú radu, vládu a parlament, aby prijali systém opatrení, ktoré zabezpečia stabilitu daňového systému a budú viesť k udržateľnému znižovaniu daňovo-odvodového zaťaženia.
„Súhlasíme s ministrom financií, že je potrebné prijať vyvážený daňový systém, ale predpokladáme, že pod vyváženým daňovým systémom rozumie príjmovú, ale aj výdavkovú časť štátneho rozpočtu“, dodali podnikatelia.
Vláda Slovenskej republiky si musí uvedomiť, že z 5,5 mil. obyvateľov je len 1,7 mil., ktorí napĺňajú štátny rozpočet a 3,6 mil. obyvateľov, ktorí sú napojení na výdavkovú časť štátneho rozpočtu – štátni a verejní zamestnanci, deti a študenti, nezamestnaní. Vláda preto musí vytvárať podmienky k tomu, aby sa počet obyvateľov, ktorí budú vytvárať hodnoty zvyšoval. Cesta zvyšovania daní, odvodov a poplatkov je však cestou úplne opačnou.“ uzavreli predstavitelia podnikateľov.