Predaj budovy riaditeľstva SND obchodnej komore odstráni historickú krivdu

Podnikatelia podporujú návrh SOPK na odkúpenie bývalej vlastnej budovy

Klub 500 plne podporuje návrh Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) na odkúpenie jej bývalého vlastného sídla – terajšieho generálneho riaditeľstva Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave, ktoré bolo v roku 1948 znárodnené. Za najlepšie riešenie preto považuje, aby Vláda SR vyhovela žiadosti SOPK o priamy predaj budovy, za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 114,77 milióna Sk. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Predajom budovy SOPK dôjde k náprave historickej krivdy, pretože budova bola postavená z vlastných prostriedkov Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave a odobratá a znárodnená bez náhrady. Zároveň tým nebude poškodený ani štát, pretože budovu si SOPK odkúpi za znalecký posudok, tak ako je to v súlade so zákonom, ktorý neumožňuje predaj majetku štátu za inú cenu, než cenu zistenú súdnym znalcom. Takéto riešenie je v súlade so všeobecným záujmom“, konštatoval T.Gregor.

Dodal, že by sa tak naplnilo niekoľkoročné úsilie SOPK o navrátenie budovy, ktoré komore sľubovalo niekoľko predchádzajúcich vlád a nemusela by sídliť v prenajatých priestoroch. Zároveň je navrhované riešenie aj plne v súlade s uznesením Vlády SR č.582 z 13. júla 2005, ktorým schválila návrh riešenia dofinancovania novostavby Slovenského národného divadla, ktorého súčasťou je aj predaj sídla generálneho riaditeľstva SND vrátane pozemku na Gorkého 4 v Bratislave. Táto budova, je historickou budovou Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, ktorá jej Zákonom 280/1948 z 21. decembra 1948 bola odobratá a znárodnená. 

Podľa tohto uznesenia ,,na nakladanie s predmetnou budovou sa vzťahuje Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorý neumožňuje predaj majetku štátu za inú cenu, než cenu zistenú súdnym znalcom.“ Podľa materiálu predloženého vláde Slovenskej republiky ministrom kultúry Slovenskej republiky je znaleckým posudkom stanovená cena objektu na Gorkého 4 v Bratislave vo výške 114 770 000 Sk, z toho 88 947 000 Sk budova a 25 822 000 Sk pozemok.