Potrebuje Slovensko investície do technológií, alebo do odborových funkcionárov?

Klub 500 vyzýva politické strany na diskusiu pred schvaľovaním novely Zákonníka práce.

Klub 500 chápe snahu Vlády zlepšiť postavenie zamestnancov prostredníctvom novelizácie Zákonníka práce. Veľkí zamestnávatelia totiž aj v minulosti a aj v súčasnej dobe v podnikových kolektívnych zmluvách vo svojich spoločnostiach venujú maximálnu pozornosť starostlivosti o zamestnancov cez programy zvyšovania kvality pracovného a životného prostredia a mzdový rast spojený so všestrannou starostlivosťou o zamestnancov. 
„Dôrazne upozorňujeme že odborárski funkcionári zneužívajú snahu Vlády na zlepšovanie podmienok pre zamestnancov. Vyhlásenia odborárskych funkcionárov, že im ide len o zlepšenie podmienok zamestnancov, čoho dôkazom sú ústupky, ktoré spravili považujeme za farizejské vyjadrenia. Porovnávania typu kto koľko ustúpil sú zavádzajúce a nekorektné tendenčné. Veď požiadavky odborárskych funkcionárov na právomoci na možnosť nariadiť zastavenie práce v podniku, na schvaľovanie výkonových noriem, na to aby firmy platili odborárskych funkcionárov a aby odborárski bossovia mali právo kedykoľvek vstupovať na pracoviská zamestnávateľa, aj keď nie sú jeho zamestnancami, hraničia s absurdnosťou,“ uviedol predsedu Klubu 500 Vladimír Soták. O zmýšľaní odborárskych funkcionárov svedčia aj vyjadrenia pána Machynu (TA3 26.3.2007), že zamestnanci potrebujú viac odbory ako zamestnávateľov, nakoľko zrejme odborárski bossovia zamestnávajú ľudí a tvoria pracovné miesta.
Zákonník práce tak ako bol pripravený zo strany MPSVR bol z nášho pohľadu pripravený nedostatočne, bez dopadových štúdií a bez praktických znalostí jeho spracovateľov, veď k samotnému materiálu ktorý má 100 strán legislatívneho návrhu bolo vznesených 130 strán zásadných pripomienok v pripomienkovom konaní!

S poľutovaním konštatujeme , že materiál, ktorý bol predložený na rokovanie Vlády SR (zdroj: webstránka Vlády SR) nezohľadňuje ani dohody z poslednej Tripartity, ktorá sa konala za účasti predsedu Vlády SR Roberta Fica, vo vzťahu napríklad k schvaľovaniu výkonových noriem a definícii závislej práce. 
„Nie je dobré, ak sa za etalón štandardného Zákonníka práce považujú normy starých členských krajín EU. Európa už sama o sebe musí bojovať s vlastnou konkurencieschopnosťou najmä voči Spojeným štátom a Čínou,“ zdôraznil Vladimír Soták. O tom, že tento boj prehráva svedčí aj nereálnosť a neplnenie cieľov Lisabonskej stratégie a neustále sťahovanie sa nadnárodných spoločností smerom ďalej na východ. Slovenská republika má však pred sebou ešte dlhú cestu k tomu, aby sa úrovňou ekonomiky a životnej úrovne vyrovnala priemeru EU. K tomu potrebuje vysoké tempo hospodárskeho rastu, vytváranie podmienok na motivovanie k novým investíciám spojeným s tvorbou nových pracovných miest. K tomu musí vytvárať podmienky Zákonník práce tak, aby zo Slovenska neodchádzalo na dividendách pre zahraničných investorov 70 miliárd korún ročne, ale aby tieto prostriedky zostávali na Slovensku vo forme nových investícií a nových pracovných miest. 
„Zodpovednosť za tvorbu a napĺňanie sociálnych programov v spoločnostiach nemajú predstavitelia MPSVR, ani odborárski funkcionári, ale zamestnávatelia, preto štandardy ktoré určuje Zákonník práce by nemali ísť nad rámec možností, ktoré dovoľuje ekonomika Slovenskej republiky.“, uzavrel Vladimír Soták