Podnikatelia žiadajú zníženie spotrebných daní na PHM

Trojica navrhovaných energetických zákonov, ktorá prešla poradou ekonomických ministrov a má o nej v stredu rozhodnúť vláda SR, má niekoľko nedostatkov. Najzávažnejším nedostatkom zákona o regulácii v sieťových odvetviach je nemožnosť odvolania sa proti rozhodnutiam Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Odberatelia, ako rozhodujúci účastníci energetického trhu, sú tak obmedzení v možnosti domôcť sa svojich práv. Cenové rozhodnutia úradu nebude možné napádať v správnom konaní, ale len na súde formou návrhu na preskúmanie jeho zákonnosti, nie však výšky stanovenej ceny. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
„Pri pretrvávajúcom nejasnom spôsobe kreovania URSO, s konfliktným postavením predsedu a podpredsedu úradu s predsedom a podpredsedom regulačnej rady, ktorými sú tie isté osoby, naďalej trvá možnosť subjektívneho určovania cien, bez možnosti odvolania, čo považujeme za neprijateľné. Ďalej zásadne trváme na vytvorení poradného orgánu regulačnej rady (formou výboru účastníkov trhu), kde sa môžu efektívne pripraviť metodické materiály na reguláciu a formou odbornej diskusie medzi účastníkmi energetického trhu. Žiadame tiež, aby zákon umožnil stanovovať minimálnu cenu pre výkup elektriny z obnoviteľných zdrojov“, vyhlásil T. Gregor.
Poukázal aj nato, že návrh zákona nerieši účasť odberateľov na príprave a využití regulácie v sieťových odvetviach, tak aby boli chránení pred prirodzenými monopolmi. Priemyselní podnikatelia na Slovensku tak ostávajú ich rukojemníkmi.
Klub 500 má niekoľko výhrad aj k zákonu o energetike. Napríklad, významovo nejasná je formulácia, že povolenie na podnikanie v energetike sa má „udeľovať“ a nie „vydávať“. V zákone ďalej nie je procesne upravená oznamovacia povinnosť výrobcov, ktorí nemusia byť držiteľmi povolenia na podnikanie v energetike. Kým smernica EU zjednocuje práva a povinnosti dodávateľa výrobcu elektriny alebo plynu s dodávateľom obchodníkom (čím umožňuje odberateľovi vybrať si najvhodnejšieho dodávateľa), navrhovaný slovenský zákon dáva rôzne práva a povinnosti výrobcovi a obchodníkovi. Ďalej, kým v EU sa považuje zdroj elektriny s využitím malého hydroenergetického potenciálu za obnoviteľný zdroj energie ak má výkon do 10 MW, v návrhu zákona je na Slovensku hranica 5 MW. Zosúladenie s EU by umožnilo podporiť využitie environmentálne výhodných zdrojov energie aj z jej zdrojov.
V návrhu zákona je správne zvýraznená zodpovednosť Ministerstva hospodárstva SR za realizáciu energetickej koncepcie (politiky), ale podľa názoru Klubu 500 predkladateľ zbytočne presúva výkon verejných výberových konaní na obstaranie energetických zariadení, organizáciu, dohľad a kontrolu na URSO, ktorého prioritnou úlohou je regulovať. Návrh zákona o energetike sa týka aj priemyselných odberateľov, ktorí pre svojich nájomníkov v areáloch dodávajú elektrinu alebo plyn. Toto je pre nich zanedbateľná podnikateľská aktivita, ale zákon ich charakterizuje ako distribútorov a ukladá im neprimerané administratívne úlohy a vytvára tým prekážky v ich základnej podnikateľskej činnosti.
Klub 500 napriek pripomienkam považuje novelizáciu energetických zákonov za prínos voči súčasnému stavu. Pozitívne hodnotí schvaľovanie regulačnej politiky vypracovanej regulačnou radou na regulačné obdobie MH SR, lebo toto zodpovedá za realizáciu energetickej politiky. Klub 500 predkladá svoje pripomienky s cieľom pomôcť vláde SR a ekonomike Slovenska.