Podnikatelia vítajú novelu Občianskeho súdneho poriadku, ktorá by mala zaviesť spravodlivosť pri platení súdnych poplatkov

Ochrana účastníkov súdnych konaní zlepší vymožiteľnosť práva na Slovensku


Koncom minulého kalendárneho roka sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. 
Doterajšia prax bola taká, že účastníci platili súdny poplatok pri podaní žaloby, no konania sa začali často až niekoľko mesiacov, ba dokonca aj rokov po podaní. Novelou by sa mal dosiahnuť oveľa spravodlivejší stav, na základe ktorého by bol poplatok viazaný na vytýčenie pojednávania vo veci samej.
Klub 500 už pri novele Zákona o súdnych poplatkoch v minulom roku upozorňoval na túto nespravodlivosť a navrhoval zmenu systému platenia súdnych poplatkov. Súčasný stav je totiž taký, že aj keď máme na jednej strane neprimerane vysoké súdne poplatky, súdy aj tak nekonajú, resp. domoženie sa vykonateľného rozhodnutia trvá aj niekoľko rokov. 
„ Z pohľadu podnikateľskej praxe hodnotíme vysoko pozitívne, že pripravovaná novela Občianskeho súdneho poriadku už prihliada na ochranu účastníkov súdnych konaní a poskytuje im ochranu ich oprávnených záujmov“, konštatoval výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor, podľa ktorého by novelizovaná právna norma mala zabezpečiť najmä rýchle a včasné rozhodnutia príslušných orgánov, v tomto prípade súdov.
„Súhlasíme s tým, že súdne poplatky nie sú prioritou občianskeho súdneho konania, ktorou by sa napĺňalo ústavné právo na súdnu ochranu garantované napríklad aj Ústavou SR, no súčasne dávame na zváženie, či by do navrhovanej novely zákona nebolo žiaduce upraviť povinnosť súdu pri vytýčení pojednávania konať ďalej bez zbytočných prieťahov a vytyčovať ho podľa okolností prípadu, najviac však v rozpätí maximálne troch mesiacov od konania posledného pojednávania vo veci samej“, spresnil T. Gregor
Klub 500 okrem toho pozitívne hodnotí aj úpravu výšky súdnych poplatkov v prípade, ak sa konanie ukončí súdnym zmierom, ako aj možnosť dodatočného odpustenia poriadkovej pokuty v prípade, že súd rozhodne o jej bezdôvodnosti. 
„V konečnom efekte by uvedené zmeny mohli prispieť z výraznejšiemu zlepšeniu vymožiteľnosti práva a tým aj k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku“, uzavrel T. Gregor