Podnikatelia vítajú hlavne zrovnoprávnenie subjektov a prípravu eura

Klub 500 konštatuje, že programové vyhlásenie Vlády SR je kladné, má smelé ciele, rešpektuje zavedenie eura v plánovanom termíne, prihliada na potreby trhovej ekonomiky, podmienky EÚ, vytvára priestor pre zlepšenie kvality života občanov a trvalo udržateľný ekonomický rast. Informoval o tom predseda Klubu 500 Ing.Vladimír Soták.

„Medzi pozitíva zaraďujeme podporu takej hospodárskej a menovej politiky, ktorá má za cieľ zavedenie eura k 1. januáru 2009. Ďalej je to zrovnoprávnenie domácich a zahraničných investorov, podporu vedomostne orientovanej ekonomiky a ofenzívnu proexportnú politiku. Vítame prehodnotenie rozdeľovania fondov EÚ a odstránenie diskriminácie domácich podnikateľov v prístupe k ich čerpaniu. Kladne vnímame prioritu vlády v oblasti inovácií a aplikovaného výskumu, ktoré prinášajú okamžité výsledky v praxi a sú motorom na zvyšovanie tvorby HDP a zamestnanosti. 
Správne je aj zvýšenie platieb poistného za skupiny, kde je platiteľom štát a zrušenie súčasnej podoby ročného zúčtovania zdravotného poistného. Oceňujeme podporu vzdelávania, vedecko-výskumných, informačných a inovačných aktivít škôl s prepojením na prax. V tomto zmysle dávame na zváženie priame zvýhodnenie zamestnávateľov, ktorí podporujú školstvo. Vítame aj deklaráciu zlepšenia vymožiteľnosti práva, či prehodnotenie novovytvorených súdnych orgánov a ich prínos na zlepšenie vymožiteľnosti práva“, konštatoval Vladimír Soták.

Ďalej ocenil presun výberu odvodov a daní na daňovú správu, centralizáciu verejného obstarávania a zriadenie štátnej realitnej agentúry, čo by malo zabezpečiť znižovanie výdavkov štátneho rozpočtu a zefektívnenie činnosti štátu. Podnikateľov by však potešila deklarácia vlády na zníženie daňového a odvodového zaťaženia.
Za pozitívnu považujú podporu účasti podnikateľskej sféry na hodnotení dopadov a vplyvov prijímanej a existujúcej legislatívy, založenie integrovaných obslužných podnikateľských centier, podporu priemyselnej politiky na základe potenciálu jednotlivých regiónov SR a zvýšenie konkurenčnej schopnosti priemyslu. Oceňujú deklaráciu vlády na zmena štatútu RHSP, kde zamestnávatelia boli v poslednom období len štatistami. Mal by sa vytvoriť priestor na sociálny dialóg pri prijímaní nových legislatívnych zmien a ich dopade na reálny stav spoločnosti

„Pozitívne vnímame, že sa oblasť energetiky a cestovného ruchu dostali do programového vyhlásenia vlády. Zvlášť stratégiu energetickej bezpečnosti SR, ktorá by mala riešiť dobudovanie kapacít cezhraničných prenosových sústav, dostatok elektriny a optimálne ceny energií. Preto očakávame liberalizáciu trhu elektriny a plynu a zabezpečenie pôvodnej úlohy ÚRSO. Cestovný ruch sa v budúcnosti stane jedným z kľúčových zdrojov na napĺňanie štátneho rozpočtu a preto vítame jeho podporu“, konštatoval Vladimír Soták.

Klub 500 odporúča, aby niektoré návrhy boli prijaté až po dôslednej analýze ich dopadov na spoločnosť. Podnikatelia takto kontroverzne vnímajú napríklad snahy o zmeny zákonníka práce, posilnenie úlohy odborov, zavedenie zvýšeného zdaňovania viac zarábajúcich zamestnancov, takzvanú milionársku daň a zavedenie platenia poistného z dividend a z podielov na zisku, čo znehodnotí celú daňovú reformu. Ďalším rizikom, ktoré považujú za potrebné spomenúť je aj deklarované odškodnenie klientov skrachovaných nebankových subjektov. 

„Pri stanovovaní hospodárskeho rastu a rastu reálnych miezd, je nutné brať ohľad na rast produktivity práce, inak vzrastá riziko inflačných tlakov. Negatívne vnímame garantované postavenie odborových organizácii. Odborová organizácia neposkytuje zamestnanie, ani nevytvára pracovné miesta.“, konštatoval Vladimír Soták.
„Klub 500 tak ako aj v minulosti je pripravený pomáhať pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády svojimi analýzami, odborným potenciálom vychádzajúcim z praxe a vyjadruje presvedčenie, že nová vláda bude ďaleko viacej prejavovať záujem o spoluprácu so zamestnávateľmi združenými v Klube 500. Klub 500 sa riadi zásadou, že v jednej krajine má platiť jedna Ústava, jedny zákony a pravidlá rovnako pre všetkých účastníkov trhu. Je dôležité prijať také rozhodnutia a dôsledne rozpracovať jednotlivé rezortné politiky, ktoré budú prínosom pre zdravé podnikateľské prostredie a budú mať pozitívny dopad na všetkých občanov, teda na spoločnosť ako celok,“ uzavrel hodnotenie programového vyhlásenia Vladimír Soták.