Podnikatelia súhlasia s návrhom Programového vyhlásenia vlády

Realizácia Programového vyhlásenia vlády môže napomôcť zlepšeniu podnikateľského prostredia
Klub 500 považuje vládou schválené programové vyhlásenie za pozitívnu správu pre podnikateľské prostredie na Slovensku a verí, že po dnešnom prerokovaní v parlamente a následne v parlamentných výboroch, prinesie ešte konkrétnejšie riešenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.
Vo vládou schválenom Programovom vyhlásení vlády vítame jednoznačné vyjadrenia ohľadom odvodov a dani, prijatie zásadnej reformy odvodového systému, zachovanie rovnej dane z príjmov, zjednotenie výberu daní a ciel a následne aj odvodov na jednotné miesta, zníženie byrokracie, obmedzenie počtu príslušných tlačív a výkazov, zrušenie koncesionárskych poplatkov, zrušenie kolkov a zefektívnenie systému miestnych daní. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí podporujeme reformu odvodového systému a zmeny v pracovnoprávnych normách s cieľom zaviesť pružnejšie pracovné vzťahy, zrušenie súbehu výpovednej doby a odstupného, ktoré práve v čase krízy veľmi negatívne dopadlo na finančnú situáciu v podnikoch. Takisto oceňujeme, že nová vláda vo svojom Programovom vyhlásení považuje neodôvodnené privilégia odborov za neopodstatnené a chce ponechať väčšie možnosti ohľadom riešenia operatívnych zmien pracovných podmienok na vzájomnej dohode medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Veľmi pozitívne vnímame aj zrušenie doterajšieho právneho stavu ohľadom možnosti rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bez súhlasu príslušného zamestnávateľa. 

Teší nás, že rezort spravodlivosti plánuje zásadné zmeny v justícií, v sprehľadnení jednotlivých súdnych konaní, v znemožnení prelínania výkonnej a súdnej moci a aby každý súd mal povinnosť zverejňovať všetky súdne rozhodnutia na internete. Zároveň očakávame, že nová vláda nájde spôsob, ako účinne bojovať proti korupcii štátnych zamestnancov.
Z hľadiska šetrenia a zníženia deficitu verejných financií pozitívne hodnotíme deklarované kroky smerujúce k zoštíhleniu a zefektívneniu verejnej správy, k zabezpečeniu vykonania revízie všetkých úradov s prezumpciou nepotrebnosti a reštrukturalizáciu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Len jeden mandát pri poslancoch NRSR je správne navrhnuté pravidlo.
Na druhej strane by sme však vo väčšine bodov Programového vyhlásenia vlády privítali jednoznačnejšie zadefinovanie cieľov a nie len všeobecný charakter formulácií ako napríklad „preskúmame“, alebo „posúdime“. V programovom vyhlásení vlády nám chýba aj naša dlhodobá požiadavka ohľadom zrovnoprávnenia domácich a zahraničných podnikateľov, aby mohli fungovať za rovnakých podmienok bez rôznych obmedzení a výnimiek ako aj zrovnoprávnenie podnikateľov bez ohľadu na ich veľkosť. Taktiež by sme privítali zrovnoprávnenie subjektov v oblasti čerpania fondov EU tak, aby veľké podniky nad 1000 zamestnancov s veľkosťou obratu nad 33 mil. Eur neboli diskriminovaní a vylučovaní z možnosti uchádzať sa o podporu z fondov EU. V oblasti hospodárskej politiky nám chýba zmienka o veľkých podnikoch nad 1000 zamestnancov s veľkosťou obratu nad 33 mil. Eur, nakoľko táto kapitola sa zaoberá len malými a strednými podnikateľmi a živnostníkmi a na veľkých podnikateľov akoby zabudla. Takisto by sme v oblasti energetiky privítali jasnejšie úlohy a ciele na odstránenie deformácií v cenovej regulácii. V oblasti cestovného ruchu a turistiky by mala byť naštartovaná všeobecná diskusia s cieľom prijatia nového zákona o turizme, ktorá nebude zvýhodňovať samosprávy, ale vytvorí rovnocenný priestor aj s podnikateľmi v turistickom ruchu. Sme presvedčení, že cestovný ruch a turistika sa na Slovensku bude rozvíjať len vtedy, ak sa prijme za štátnu filozofiu a zapoja sa do nej všetky rezorty.
Klub 500 očakáva, že fungovanie novej vlády sa odrazí v zodpovednom a transparentnom výkone funkcií pre vývoj krajiny. Klub 500 ďalej očakáva, že nová vláda bude rešpektovať zamestnávateľov, ako nositeľov rozvoja hospodárstva a tých, ktorí napĺňajú príjmovú stránku štátneho rozpočtu. 
Klub 500 bude aj naďalej vyvíjať aktivity vedúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku a vytváraniu nových pracovných miest, bude sledovať novú legislatívu a dávať k nej kvalifikované stanoviská. Považujeme za svoju povinnosť pri tom intenzívne komunikovať s novou vládou.