Podnikatelia protestujú proti zvýšeniu zdravotných odvodov

Povinnosť platiť odvody za členstvo v orgánoch firiem je ďalším zdanením

Novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá ma platiť od 1.septembra 2005, ide proti záujmom podnikateľskej obce a preto Klub 500 žiada Vládu SR o jej urýchlenú novelizáciu. Povinnosť platiť zdravotné odvody aj z odmien za výkon funkcií v orgánoch spoločností považujú podnikatelia za ďalšie dodatočné zdanenie podnikania, čo je v rozpore s deklarovanými cieľmi vládnych reforiem. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Ministerstvo zdravotníctva zaviedlo povinnosť platiť zdravotné odvody aj z odmien za výkon funkcie členov štatutárnych, správnych a dozorných orgánov, členov kontrolných komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb. Tieto odmeny štát zaťažil 4 percentami odvodov na strane členov orgánov a 10 percentami na strane právnických osôb. Pritom práve tieto osoby nie sú zamestnancami v zmysle Zákonníka práce, ale výkon ich činnosti spočíva na základe Zmlúv o výkone funkcie uzatvorenej v zmysle Obchodného zákonníka. Popri výkone funkcie uvedené osoby majú aj riadny zamestnanecký pomer, z ktorého si platia odvody na zdravotné poistenie. Preto túto novelu považujeme len za naháňanie prostriedkov do verejného zdravotného systému a to práve na úkor osôb, ktorí zdravotný systém najmenej zaťažujú“, konštatoval T.Gregor.

Ďalej poukázal na to, že ministerstvo zdravotníctva by sa namiesto toho malo aktívnejšie venovať hľadaniu rezerv v zdravotnom systéme a malo by verejnosti a zamestnávateľskej sfére predstaviť konkrétne kroky, ktoré by viedli k zníženiu zdravotných odvodov o niekoľko percentuálnych bodov. Podnikatelia preto vyzývajú Vládu SR, aby bezodkladne pripravila novelu uvedeného zákona s tým, aby vylúčila povinnosť platiť zdravotné odvody pre túto skupinu osôb, čiže vrátila veci do pôvodného stavu. Tým môže potvrdiť deklarovanú snahu a pripravenosť znižovať odvodové zaťaženie.

Klub 500 dlhodobo upozorňuje na to, že pre zníženie nezamestnanosti a zvýšenie rastu ekonomiky je potrebné znižovať odvodové zaťaženie. Odvoláva sa pritom aj na odporúčania Svetovej banky, ktorá tvrdí, že jednou z príčin pretrvávajúcej nezamestnanosti, je vysoké daňové a odvodové zaťaženie. Nezamestnaným sa neoplatí pracovať pri malom rozdiele medzi sociálnou podporou a nízkou čistou mzdou. Pre investorov sú zas dôležité nielen daňové sadzby, ale predovšetkým celková cena práce, ktorá je v SR ešte stále vysoká. Podľa Klubu 500 je teraz správny čas na zníženie odvodov, pretože nasledujúce roky už bude Slovensko obmedzované plnením maastrichtských kritérií pred zavedením eura.