Podnikatelia protestujú proti financovaniu investícií SE z budúcich dividend

Na investície Enelu majú prispieť všetci občania

Klub 500 namieta proti tomu, aby sa štát formou nevyplatenia dividend podieľal na investičnom pláne Slovenských elektrární aj po ich privatizácii. Talianska spoločnosť Enel bola prezentovaná ako ekonomicky silný subjekt, ktorý má dostatok zdrojov na budúce rozvojové programy. Nevyplácanie dividend zo Slovenských elektrární (SE), a.s. do roku 2012 znamená, že sa na investície, ktoré mal zabezpečiť investor, poskladajú všetci občania. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
„Podmienkou privatizácie bolo vypracovať investičný plán, ktorý mal plniť nový investor a tomu zodpovedali aj cenové ponuky. Nie sme presvedčení, že by sa prostriedky s ktorými sa počítalo ako s dividendami pre štátny rozpočet, mali použiť na zveľaďovanie súkromného majetku. Naopak sme presvedčení, že prostriedky, ktoré by štát formou dividend mohol získať zo SE, je najvýhodnejšie investovať do zníženia odvodového zaťaženia, čo je v súlade s koncepciou vládnych reforiem. Znižovanie odvodového zaťaženia je podľa nášho názoru najlepším prostriedkom na zatraktívnenie Slovenska pre investorov a táto investícia sa nám niekoľkonásobne vráti vo forme rýchleho zvyšovania zamestnanosti“, konštatoval T.Gregor.

Ďalej poukázal na vyjadrenia poslanca ANO Jirka Malchárka, ktorý sa pre HN dňa 17.9.2004 vyjadril, že ak by do elektrární vstúpil silný investor ,,svojim manažérskym vplyvom by dosiahol, že by v priebehu troch rokov čistý zisk vzrástol na sedem miliárd“. Znamená to, že sa všetci občania poskladajú na investície SE, a.s. vo výške okolo 2,4 miliardy Sk ročne, čo zodpovedá 34-percentnému podielu štátu v spoločnosti, dodal T.Gregor.

„Ak bude schválený investičný plán vo forme, v akej ho predložila spoločnosť Enel, bude Klub 500 žiadať aby bola zachovaná rovnosť všetkých podnikateľských subjektov. V takom prípade by mal štát prispievať každému podnikateľovi primeranou čiastkou na jeho investície až do roku 2012“, uzavrel T.Gregor. 

Klub 500 žiada, aby ani Vláda SR, Ministerstvo hospodárstva SR ani Fond národného majetku v tejto forme investičný plán neprijali. O tom, akým spôsobom sa budú používať dividendy budúcich rokov, musí rozhodovať Vláda SR, ktorá bude v tom čase vládnuť, nakoľko tá preberá na seba zodpovednosť pred voličmi vo voľbách.