Podnikatelia podporujú transparentnosť cenotvorby pre energetické monopoly

Klub 500 očakáva, že vláda zákonom zavedie možnosť cenovej regulácie energií

Klub 500 podporuje najnovšie kroky Vlády SR voči energetickým monopolom, pretože energetický trh stále vykazuje deformácie, ktoré sú spôsobené neexistenciou efektívnej konkurencie. Vyriešiť by to mohli novely zákonov o energetike a regulácii v sieťových odvetviach, ktoré by mohli vytvoriť vhodné podmienky pre vytvorenie trhu s energiami a v prípade jeho nevytvorenia by umožňovali aj zaviesť reguláciu cien elektriny, plynu, vody a tepla. Uvedené opatrenia by zároveň mali zvýšiť transparentnosť cenotvorby Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a zaviesť účinnejší systémom kontroly nákladov. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Aj rokovania Výkonného výboru Svetovej energetickej rady v estónskom Talline 4. až 8. septembra 2006 ukázali, že v praxi sa nepotvrdil názor, že liberalizáciou dôjde k zníženiu ceny energetických tovarov, lebo vznikne konkurencia a prebytok ponuky. Existencia národných šampiónov, územná a organizačná izolovanosť regulačných oblastí spôsobujú technické a technologické obmedzenia otvárania európskeho energetického trhu“, konštatoval T.Gregor.

Poukázal pritom na susednú Českú republiku, kde zaviedli reguláciu cien plynu vzhľadom na odôvodnené podozrenie zo zneužívania monopolného postavenia dodávateľom. Dodal, že podobné opatrenia sú potrebné aj na Slovensku, aby sa odstránila diskriminácia odberateľov elektriny a plynu.

„Podnikatelia združení v Klube 500 preto podporujú kroky vlády voči monopolom v snahe dosiahnuť porovnateľné ceny elektriny a ďalších energií. Veď kto iný má na túto skutočnosť upozorňovať, ako vlastníci firiem, ktorí podnikajú v rámci celej EU a právom sa pýtajú, prečo práve na Slovensku sú náklady na energie neporovnateľne vyššie ako pre ich konkurentov“, spýtal sa T.Gregor.

Dodal, že vládne opatrenia by mali zlepšiť aj podmienky trhu s podpornými službami tak, aby podporné služby mohli poskytovať všetci účastníci trhu s elektrinou. Štát by mal zároveň získať zodpovedajúce postavenie v monopolných subjektoch, v ktorých je majoritným vlastníkom.