Podnikatelia podporujú novelu energetických zákonov

Klub 500 podporuje prijatie novely energetických zákonov, o ktoré sú na programe dnešného zasadania vlády SR. Sme presvedčení, že aplikácia uvedených noviel týchto právnych noriem prinesie rovnovážne práva a povinnosti pre všetkých účastníkov trhu s energiami, nastolí spravodlivé ceny energií a zabráni akémukoľvek zneužívaniu dominantného postavenia monopolmi.
„Klub 500 dlhodobo upozorňoval na to, že štát sa nesmie zbavovať zodpovednosti za energetickú politiku a musí niesť spoluzodpovednosť najmä za dostatok elektrickej energie v primeraných cenách aj v čase odstavenia dvoch blokoch jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach a pred nábehom nových kapacít jadrovej elektrárne Mochovce“, konštatoval výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Podľa neho nová vláda si osvojila zásady energetickej bezpečnosti Slovenska, čo podnikatelia združení v Klube 500 považujú za pozitívum a nie za predmet hodný argumentačne nepodloženej kritiky. „Základným predpokladom našej energetickej bezpečnosti zostáva dostavba dvoch blokoch Mochoviec, ale aj kompetentná regulačná politika Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a tiež regulácia prirodzených monopolov“, zdôraznil T. Gregor.
Klub 500 podporuje aj kroky vlády voči energetickým monopolom, pretože energetický trh stále vykazuje deformácie, ktoré sú spôsobené neexistenciou efektívnej konkurencie. Vyriešiť by to mali práve novely zákonov o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré by mohli vytvoriť vhodné podmienky i právny rámec na vybudovanie trhu s energiami. „Uvedené opatrenia by súčasne mali zvýšiť aj transparentnosť tvorby cien ÚRSO a zaviesť tiež účinnejší systém kontroly nákladov“, dodal T. Gregor.
Poukázal pritom na susednú Českú republiku, kde zaviedli reguláciu cien plynu najmä vzhľadom na dôvodné podozrenie zo zneužívania monopolného postavenia dominantným dodávateľom. Podobné opatrenia by bolo podľa neho potrebné zaviesť aj na Slovensku, aby sa odstránila diskriminácia odberateľov elektriny a plynu.