Podnikatelia nesúhlasia so zákonom o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností.

ZÁKON O NIEKTORÝCH OPATRENIACH TÝKAJÚCICH SA STRATEGICKÝCH SPOLOČNOSTÍ ŠKODÍ EKONOMIKE 


Klub 500 považuje schválenie Zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností za zákon, ktorý škodí ekonomike Slovenska. 
„Klub 500 vyjadruje znepokojenie nad celým legislatívnym procesom, akým sa prijal Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností. O tom že návrh zákona, ktorý schválila vláda bol v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, a to predovšetkým s čl. 1 Ústavy SR, ako aj čl. 20 Ústavy SR, ktorý upravuje ochranu vlastníckeho práva svedčí aj to, že dnes, t.j. 5.11.2009 bol na rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky schválený poslanecký pozmeňovací návrh v rozsahu jedenástich strán, ktorý od základu mení uvedený zákon. Aj napriek týmto zmenám je pre podnikateľov schválená právna norma neprijateľná. Je nepochopiteľné, že došlo k predloženiu a schváleniu takéhoto zákona,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
„Zákon tak ako je schválený je nedopracovaný, nedomyslený jeho vykonateľnosť je pochybná, veď napríklad zákon v prípade určenia ceny znalcom vôbec nevymedzuje, kto by mal určiť znalca a z akého znaleckého posudku by sa malo vychádzať. Stanovená kúpna cena takéhoto majetku môže na základe uvedeného znenia zákona poškodzovať samotných veriteľov strategickej spoločnosti. Podľa schváleného znenia, by mal štát uzatvoriť kúpnu zmluvu na majetok strategickej spoločnosti, pričom sa vôbec nevymedzuje predmet kúpy, vôbec sa nerieši prevod zamestnancov, postúpenie pohľadávok, postúpenie odberateľsko-dodávateľských a iných zmlúv, know-how, licencií ako aj iných majetkových hodnôt, ktoré nepochybne patria k podniku, sú jeho imanentnou súčasťou, pričom bez týchto majetkových hodnôt podnik nemôže fungovať. Zákon v konečnom dôsledku žiadnym spôsobom nerieši správu takéhoto majetku, nerieši status prípadných zamestnancov, či pôjde o štátnych zamestnancov, verejnú službu a pod.“ dodal T.Gregor
„Je zavádzajúce, ak predkladateľ konštatuje že, Návrh zákona reaguje na súčasnú problematiku nepriaznivej hospodárskej situácie spôsobenej globálnou finančnou a ekonomickou krízou, nakoľko je všeobecne zrejmé, že návrh Zákona reaguje na situáciu v Nováckych chemických závodoch, ktorá nemá nič spoločné s hospodárkou krízou ale je výsledkom pokuty Európskej komisie za kartelovú dohodu.“ dodal T. Gregor
„Klub 500 je sklamaný z prístupu Ministerstva hospodárstva tajiť celý legislatívny proces, keď aj napriek prijatým záverom z včerajšieho rokovania Monitorovacieho výboru k dopadom hospodárskej krízy, Ministerstvo hospodárstva zástupcom zamestnávateľov nezaslalo záverečné navrhované znenie zákona,“ uzavrel T.Gregor.