Odborné školstvo je v zlom stave a novela zákona situáciu len skomplikuje

(Bratislava, 29. januára 2015) Klub 500 nesúhlasí s predloženým návrhom zákona o odbornom

vzdelávaní. Podľa predstaviteľov Klubu návrh nerieši to najpodstatnejšie – zlepšenie kvality a

podmienok odborného vzdelávania. Napriek tomu zamestnávatelia vítajú iniciatívu ministerstva

školstva pripraviť nový zákon.

 

Združenie slovenských vlastníkov spoločností s viac ako 500 zamestnancami kritizuje

najmä ďalšie prenesenie kompetencií a zodpovednosti štátu na 12 privátnych, materiálne a

personálne na tento účel nevybavených organizácií. Práve na ne už súčasný Zákon z roku

2009 preniesol časť kompetencií výsledkom čoho je stále nefunkčný systém a absolútna strata

orientácie v ňom. Predseda Klubu 500 Vladimír Soták navyše poukazuje na neprimeranú

administratívnu záťaž pre podnikateľov, nevhodný systém motivačných štipendií, či celkovú

nedostatočnú motiváciu zamestnávateľov pre vstup do duálneho vzdelávania. „Namiesto toho

aby sme reformovali štátne inštitúcie ktoré sa priamo odbornému vzdelávaniu venujú a vytvorili

efektívny a centralizovaný model riadenia za plnej účasti zamestnávateľov, je cítiť lobistické

snahy na vytváranie nových štruktúr bez jasnej garancie ich odborného zabezpečenia,“ povedal

predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

 

Klub 500 preto navrhuje, aby sa Slovensko riadilo odporúčaniami rakúskeho Inštitútu pre

výskum vzdelávania v hospodárstve a zaviedlo “štíhle a transparentné administratívne

štruktúry”. Aj v krajinách ako Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko, po vzore ktorých sa Slovensko

snaží reformovať odborné vzdelávanie, je zavedený centralizovaný systém. Už v súčasnosti na

Slovensku existuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, kam je podľa Klubu 500 potrebné

nasmerovať kompetencie a financie a v ňom priamo zainteresovať zástupcov

zamestnávateľov. „Nevymýšľame nič nové, len sa chceme vrátiť k tomu čo tu roky fungovalo

a čo vidíme, že funguje dodnes aj v zahraničí. Ani tam nestavajú systém na kolektívnej

zodpovednosti.“, povedal Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500. Ako ďalej dodal, funkčný

systém z minulosti ocenil aj spomínaný rakúsky Inštitút pre výskum vzdelávania v

hospodárstve.

 

Dlhodobo klesá počet študentov odborných škôl, nedarí sa zásadne zmeniť štruktúru

študijných odborov, čoho výsledkom je aj vysoká nezamestnanosť absolventov ktorej úroveň

dosiahla minulý rok takmer 30%. „Po roku 1989 bola jedným z hlavných motivačných faktorov

príchodu zahraničných investorov na Slovensko vysoká kvalita odborne pripravenej pracovnej

sily avšak v súčasnosti už analýzy ukazujú, že nedostatok pripravených mladých ľudí vo

všetkých oblastiach vážne ohrozuje konkurencieschopnosť slovenského priemyslu vo všetkých

oblastiach,“ uzavrel podpredseda Klubu 500 Štefan Rosina.

Podnikatelia preto vyzývajú vládu Slovenskej republiky ako predkladateľa návrhu

zákona, aby zákon stiahla z legislatívneho procesu a vytvorila priestor na jeho dopracovanie. Z

pohľadu Klubu 500 je lepšie prijať dobrý zákon o rok neskôr, ako nedokonalý zákon šitý horúcou

ihlou okamžite.