Nové URSO trestá podnikateľov za výrobu elektriny vo vlastných zariadeniach

Klub 500 je rozhorčený znením návrhu pravidiel trhu s elektrinou, ktoré pripravil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a ktoré dal do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh pravidiel totiž zavádza povinnosť platenia systémového poplatku aj za elektrinu, ktorú si podniky vyrábajú vo vlastných zariadeniach a na krytie vlastnej spotreby. Systémový poplatok je totiž poplatok, ktorý sa platí Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave (SEPS) na krytie nákladov spojených s udržaním stability siete. Nie je však možné, aby sa na platení poplatku a krytí nákladov na udržanie stability siete podieľali aj výrobcovia, ktorí elektrinu vyrobenú vo vlastných zariadeniach nedodávajú do siete (čím by mohli spôsobovať výkyvy v jej stabilite) ale ju spotrebúvajú vo vlastných prevádzkach a zariadeniach.

„Nové URSO týmto spôsobom trestá výrobcov elektriny vo vlastných zariadeniach tým, že ich zaťažuje nezmyselnými poplatkami, namiesto toho aby hľadalo spôsoby a cesty ako prispieť k tomu, aby cena elektriny bola na Slovensku primeraná a aby bol na Slovensku dostatok elektriny pre všetkých odberateľov.“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Tibor Gregor.

URSO si musí uvedomiť v akej energetickej situácii sa Slovensko nachádza. Po odstavení prvého bloku jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice sa z exportnej krajiny stala krajina, ktorej výrobné kapacity postačujú na krytie jej energetických potrieb. Táto situácia sa však v roku 2008 po odstavení aj druhého bloku jadrovej elektrárne zmení a Slovensku bude chýbať štvrtina elektriny na pokrytie potrieb. Na Slovensku nie sú doposiaľ vybudované cezhraničné profily dostatočných kapacít tak, aby bolo možné uvedený výpadok doviesť aj plánovaná dostavba tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach je „behom na dlhé trate.“ V tejto súvislosti by sme očakávali aj zo strany URSO jednoznačnú podporu výroby elektriny na Slovensku tak, aby sa znížila závislosť Slovenska od jej dovozu. URSO však naproti tomu navrhuje oslobodiť od systémového poplatku elektrinu, ktorá sa predá do zahraničia. Pritom táto elektrina ovplyvňuje stabilitu siete SEPSu týmto vznikajú náklady na udržanie jej stability. Nehovoriac o tom, že na Slovensku máme nedostatok elektriny a URSO týmto spôsobom priamo podporuje jej vývoz.

„Považujeme za nehoráznosť aby ten, ktorý investoval nemalé prostriedky do výstavby vlastných zariadení na výrobu elektriny pre vlastnú potrebu bol týmto spôsobom zo strany URSO trestaný. Na jednej strane hovoríme o podpore alternatívnych zdrojov elektriny a na druhej strane ju týmto spôsobom priamo predražujeme.“ dodal T.Gregor.

„Vyzývame URSO, aby svoju činnosť sústredilo na úlohy, ktoré sú mu dané zo zákona, a to najmä na zabezpečenie transparentného výkonu činností v sieťových odvetviach. Znenie návrhu pravidiel trhu s elektrinou totiž uvedený princíp regulácie vôbec nezohľadňuje.“, uzavrel T. Gregor

„V súvislosti s uvedenými návrhmi URSO je pre nás prekvapením, že pri minulotýždňovom prerokúvaní Správy o činnosti URSO v Národnej rade Slovenskej republiky (NRSR) nebola zo strany poslancov NRSR vznesená ani jedna pripomienka, resp. otázka. Vyzerá to, ako keby panovala s činnosťou URSO všeobecná spokojnosť, avšak konkrétna činnosť URSO tomu nezodpovedá.„ dodal na záver predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.