Nelegálne zamestnávanie zaťažuje sociálny systém

Klub 500 podporuje iniciatívy Kaníkovho ministerstva proti čiernej práci

Najnovšie iniciatívy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) a Sociálnej poisťovne (SP), vedúce k potieraniu čiernej práce, majú plnú podporu slovenských podnikateľov združených v Klube 500. Podnikatelia sú presvedčení, že popri dobrej legislatíve na zníženie nezamestnanosti sú potrebné aj represívne opatrenia na zisťovanie a postihovanie nelegálneho zamestnávania. Informoval o tom výkonný riaditeľ Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Veľkí podnikatelia sú tí, ktorí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a zamestnávania ľudí kladú mimoriadny dôraz na dodržiavanie zákonov. Práve malí podnikatelia a živnostníci sú tí, u ktorých je „čierna“ práca najčastejšia. Čiernu prácu považujeme za prvok, ktorý znevýhodňuje tých, ktorí zamestnávajú v súlade so zákonmi a ktorí platia odvody. Čierna práca kriví podnikateľské prostredie, preto podobné aktivity budú z našej strany vždy vítané“, konštatoval T.Gregor.

Ďalej poukázal na to, že nelegálna práca je zdrojom daňových a odvodových únikov, znižuje mieru oficiálnej zamestnanosti a je aj podhubím pre ekonomickú kriminalitu. V konečnom dôsledku ide proti záujmom poctivých podnikateľov, ktorí si plnia daňové a odvodové povinnosti. Nelegálne zamestnávanie odčerpáva zdroje pre sociálne odkázaných a prideľuje ich špekulantom, ktorí si zaťažujú sociálny systém fingovanou nezamestnanosťou. 

„Dôsledné eliminovanie väčšiny čiernej práce a prechod nelegálne zamestnaných na legálnu prácu, by znížením sociálnych platieb a zvýšením výberov poistného, vytvorili priestor na razantné zníženie odvodov, po ktorom ako podnikatelia už dlho voláme“, konštatoval T.Gregor.