Navrhovaný zákon o elektronickom mýte je predčasný

Klub 500 navrhuje odložiť zavedenie mýta na rok 2008

Klub 500 zásadne nesúhlasí so zavedením elektronického výberu mýta na Slovensku v súčasnej dobe, keď nie je sú stanovené a schválené záväzné európske princípy. Podnikatelia preto navrhujú odložiť tento projekt najmenej o dva roky a potom zvoliť alternatívu, ktorá bude kompatibilná v rámci celej Európskej únie (EU). Na tlačovej besede Klubu 500 to navrhol jeho predseda Ing. Vladimír Soták.

„Klub 500 víta myšlienku zavedenia jednotného elektronického výberu mýta v rámci EU. Pretože však ide o finančne náročný projekt, považuje za nešťastné jeho zavedenie na Slovensku skôr, ako bude navrhnutá jeho harmonizácia, čiže zvolený jednotný systém pre celú úniu. Súčasný návrh slovenského zákona je nedostatočný a neobsahuje ekonomické zhodnotenie dopadov. Ak by došlo k spoplatneniu všetkých ciest v SR, bude to znamenať dvojité zdanenie, pretože podniky už platia daň z motorových vozidiel na podnikanie, ktorá je výnosom VÚC. Takáto filozofia je v úplnom rozpore s legislatívou EÚ“, upozornil V.Soták.

Ďalej poukázal na to, že legislatíva EU zakotvená v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/62/ES určuje spoplatnenie určitej dopravnej infraštruktúry diaľnic a to vozidlami nad 12 t. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) však navrhuje spoplatnenie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy vozidlami nad 3,5 t. Odporúčané náklady na zavedenie mýtneho majú predstavovať max. 15% z výberu mýta, predpoklad pre Slovensko však hovorí o oveľa vyššom podiele a to 21 až 33%. Podnikateľom prekáža aj používanie zavádzajúcich argumentov na podporu návrhu zákona. Ten v doložke vplyvov konštatuje, že zavedenie výberu mýta nebude mať vplyv a dopad na obyvateľstvo a na hospodárenie podnikateľskej sféry. Pritom odhadovaný príjem z výberu mýta podľa MDPT SR bude 3,5 mld.Sk a súčasný príjem z diaľničných nálepiek je cca 1,5 mld.Sk. Už len z tohto porovnania je jasné, že priamy dopad na obyvateľstvo a na hospodárenie podnikateľskej sféry bude 2 mld.Sk!

Viceprezident ČESMADu Slovakia Ing. Ľubomír Honíšek k tomu dodal: ,,Podnikateľská obec nie je proti zavedeniu elektronického mýta a uvedomuje si svoj diel zodpovednosti za používanie cestnej siete, ale v súčasnej dobe neodporúča prijatie uvedeného návrhu zákona. Neúmerne by tým totiž vzrástli náklady na dopravu a výrazne sa znevýhodnili podnikateľské subjekty na Slovensku oproti okolitým krajinám, ktoré fungujú bez mýta. Je nevyhnutné počkať so zavedením elektronického výberu mýta na harmonizáciu v rámci EÚ a zavedenie takého systému, ktorý bude spĺňať podmienky legislatívy EÚ v oblasti spoplatnenia viacprúdových ciest. Žiadame vypracovať riadnu dopadovú analýzu na podnikateľskú sféru a obyvateľstvo SR a vytvoriť podmienky pre ekonomicky efektívne výsledky projektu systému“.

Doplňujúce informácie:

Smernica EU hovorí o harmonizovaní systému celej dopravnej siete EÚ (uvažuje sa od roku 2008). Mimo troch krajín EÚ, ktoré už majú v súčasnej dobe zavedený vlastný systém (nekompatibilný), ostatné krajiny uvažujú s týmto termínom
Súčasný stav krajín EÚ- zavedené elektronické mýto:
(každá krajina iný systém)
– Rakúsko
– Nemecko
– Švajčiarsko

Maďarsko uvažuje od 1.1.2008
Belgicko najskôr v roku 2008
Veľká Británia v priebehu 2-3 rokov
Česká republika uvažuje o zavedení od 1.1.2007 (predchádzať bude štatistické zisťovanie výhodnosti projektu a vplyv výšky mýta na náklady dopravy)